نویسنده = اکبر نحوی
تعداد مقالات: 1
1. درنگی در دو بیت شاهنامه

دوره 17، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 31-39

اکبر نحوی