تعداد مقالات: 32

1. سی‌سالگی فرهنگستان

دوره 17، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 3-9

غلامعلی حداد عادل


2. بیست و چهار سال سردبیری

دوره 17، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 2-4

غلامعلی حدّاد عادل


3. زبانِ نامة فرهنگستان

دوره 17، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 3-10

علاءالدین طباطبائی


4. جدول طبقه بندی وزنهای شعر فارسی و شیوۀ ‌نام‌گذاری وزن‌ها

دوره 17، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 5-34

علی اصغر قهرمانی مقبل


5. «به ماه سفندارمد روز ارد»

دوره 17، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 11-40

سید احمدرضا قائم‌مقامی؛ ابوالفضل خطیبی


6. توضیحی دربارۀ چند بیت منطق‌الطّیر

دوره 17، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 11-29

محمود عابدی


7. درنگی در دو بیت شاهنامه

دوره 17، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 31-39

اکبر نحوی


8. ترجمه در معنای گسترده و جلوه های آن در گلستان و بوستانِ سعدی

دوره 17، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 35-58

علیرضا امرایی؛ مصطفی حسینی


9. تغییر نقش دستوری واژﮤ تازه در زبان فارسی

دوره 17، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 41-59

مهرداد نغزگوی کهن


13. نام ترکیِ افراسیاب در دو متن فارسی

دوره 17، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 65-72

سجّاد آیدِنلو


16. راوی فردوسی

دوره 17، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 83-93

فرامرز آدینه


17. زبان در اندیشۀ ابوهلال عسکری

دوره 17، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 89-107

ندا حیدرپور نجف‌آبادی


18. اشعار نویافته از انوری

دوره 17، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 93-108

رحمان ذبیحی


19. گمانی دربارۀ ضبط یک نام‌جای در ویس و رامین

دوره 17، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 94-99

علی نویدی ملاطی


20. فریادنامة انوری

دوره 17، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 100-113

علی‌اکبر احمدی دارانی


21. تعیین علائم اختصاری نسخه‌ها در تصحیح متون

دوره 17، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 109-119

عبّاس بگ‌جانی


23. تأمّلی در متن دیوان ظهیرالدّین فاریابی

دوره 17، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 114-142

رضا سمیع‌زاده


25. نقدِ تصحیح قصاید ابن‌یمین فریومدی

دوره 17، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 121-137

اکرم هراتیان؛ مهدی نوریان