تعداد مقالات: 26
1. سی‌سالگی فرهنگستان

دوره 17، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 3-9

غلامعلی حداد عادل


2. بیست و چهار سال سردبیری

دوره 17، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 2-4

غلامعلی حدّاد عادل


3. زبانِ نامة فرهنگستان

دوره 17، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 3-10

علاءالدین طباطبائی


4. جدول طبقه بندی وزنهای شعر فارسی و شیوۀ ‌نام‌گذاری وزن‌ها

دوره 17، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 5-34

علی اصغر قهرمانی مقبل


5. «به ماه سفندارمد روز ارد»

دوره 17، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 11-40

سید احمدرضا قائم‌مقامی؛ ابوالفضل خطیبی


6. توضیحی دربارۀ چند بیت منطق‌الطّیر

دوره 17، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 11-29

محمود عابدی


7. درنگی در دو بیت شاهنامه

دوره 17، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 31-39

اکبر نحوی


8. ترجمه در معنای گسترده و جلوه های آن در گلستان و بوستانِ سعدی

دوره 17، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 35-58

علیرضا امرایی؛ مصطفی حسینی


9. تغییر نقش دستوری واژﮤ تازه در زبان فارسی

دوره 17، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 41-59

مهرداد نغزگوی کهن


14. راوی فردوسی

دوره 17، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 83-93

فرامرز آدینه


15. اشعار نویافته از انوری

دوره 17، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 93-108

رحمان ذبیحی


16. گمانی دربارۀ ضبط یک نام‌جای در ویس و رامین

دوره 17، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 94-99

علی نویدی ملاطی


17. فریادنامة انوری

دوره 17، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 100-113

علی‌اکبر احمدی دارانی


18. تعیین علائم اختصاری نسخه‌ها در تصحیح متون

دوره 17، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 109-119

عبّاس بگ‌جانی


19. تأمّلی در متن دیوان ظهیرالدّین فاریابی

دوره 17، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 114-142

رضا سمیع‌زاده


21. ادامۀ بحث «ویرایش و دستور زبان»

دوره 17، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 140-146

محمد راسخ مهند


22. مبانی و دستور خطّ فارسی شکسته

دوره 17، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 143-150

آبتین گلکار


23. دریغا تهی از تو ایران‌زمین

دوره 17، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 147-151

زهره زرشناس


24. ویرایش و دستور زبان

دوره 17، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 151-160

حسین سامعی


25. یادبود و بزرگداشت دکتر جمشید گیوناشویلی

دوره 17، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 153-155

فرزین غفوری