آ

 • آهو گِل یا آهو؟ (پیشنهادی دربارۀ تصحیح واژه‌ای در کتاب نهم دینکرد) [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 3-10]

ا

 • ابودلف راوی فردوسی [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 83-93]

 • ابوهلال عسکرى زبان در اندیشۀ ابوهلال عسکری [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 89-107]

 • ابیوردی جایگاه رسالۀ انیس‌‌العاشقین در جریان ادبی قرن دهم هجری (با تأکید بر مقایسۀ انیس‌‌العاشقین و رساله‌های محتشم کاشانی) [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 70-92]

 • ادبیّات غنایی حبسیّات و شکوائیاتِ مجدِ همگر [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 93-105]

 • استعارۀ تهکّمیّه «بس طرفه‌ حریفی‌ست»؛ شرح بیتی بحث‌انگیز از حافظ [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 106-119]

 • اسطوره ناگزیری مرگ «دمنه» در ساحت اسطوره و سیاست ایرانشهری [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 59-82]

 • اشتراک معنایی زبان در اندیشۀ ابوهلال عسکری [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 89-107]

 • اشه ناگزیری مرگ «دمنه» در ساحت اسطوره و سیاست ایرانشهری [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 59-82]

 • اصطلاح‌شناسی انگیزش در اصطلاحات علمی: مطالعۀ موردی ‌واژه‌های فیزیک مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 48-84]

 • اصطلاح‌شناسی گرته‌برداری یا گرده‌برداری؟ [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 138-159]

 • الفروق‌اللغویة زبان در اندیشۀ ابوهلال عسکری [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 89-107]

 • الگوی پذیرش مدل‌سازی روند پذیرش واژه‌ها با استفاده از رویکرد تفکر نظام‌مند: مطالعۀ موردی واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 85-137]

 • انتشار نوآوری مدل‌سازی روند پذیرش واژه‌ها با استفاده از رویکرد تفکر نظام‌مند: مطالعۀ موردی واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 85-137]

 • اندیشۀ سیاسی ایرانشهری ناگزیری مرگ «دمنه» در ساحت اسطوره و سیاست ایرانشهری [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 59-82]

 • انگیزش انگیزش در اصطلاحات علمی: مطالعۀ موردی ‌واژه‌های فیزیک مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 48-84]

 • انگیزش بینازبانی انگیزش در اصطلاحات علمی: مطالعۀ موردی ‌واژه‌های فیزیک مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 48-84]

 • انگیزش درون‌زبانی انگیزش در اصطلاحات علمی: مطالعۀ موردی ‌واژه‌های فیزیک مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 48-84]

 • انواع ادبی حبسیّات و شکوائیاتِ مجدِ همگر [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 93-105]

 • انوری فریادنامة انوری [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 100-113]

ب

 • برنامه‌ریزی زبان مدل‌سازی روند پذیرش واژه‌ها با استفاده از رویکرد تفکر نظام‌مند: مطالعۀ موردی واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 85-137]

 • بور تَکوک (ریتون) در شاهنامه؟ [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 31-40]

 • بوستان ترجمه در معنای گسترده و جلوه های آن در گلستان و بوستانِ سعدی [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 35-58]

پ

 • پسوندهای فریب‌کار پسوندهای فریب‌کار زبان فارسی (ناگفته‌هایی دربارۀ ساخت‌واژه) [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 41-52]

 • پور تَکوک (ریتون) در شاهنامه؟ [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 31-40]

 • پویایی‌شناسی سامانه مدل‌سازی روند پذیرش واژه‌ها با استفاده از رویکرد تفکر نظام‌مند: مطالعۀ موردی واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 85-137]

ت

 • تاریخ ادبیّات ترجمه در معنای گسترده و جلوه های آن در گلستان و بوستانِ سعدی [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 35-58]

 • تجلیّات فرّه گِل یا آهو؟ (پیشنهادی دربارۀ تصحیح واژه‌ای در کتاب نهم دینکرد) [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 3-10]

 • ترادف معنایی زبان در اندیشۀ ابوهلال عسکری [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 89-107]

 • ترجمه چند نمونه ترجمه قرضیِ اصطلاحات علمی از یونانی به پهلوی [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 194-216]

 • ترجمه­پژوهی ترجمه در معنای گسترده و جلوه های آن در گلستان و بوستانِ سعدی [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 35-58]

 • ترجمه‌های کهن قرآن ملاحظاتی پیرامون قرآن قدس بررسی تطبیقی ویژگی‌های زبانی ترجمۀ قرآن قدس با فارسی ‌میانه [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 53-72]

 • ترجمه و سفر ترجمه در معنای گسترده و جلوه های آن در گلستان و بوستانِ سعدی [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 35-58]

 • ترکی سره‌نویسی فارسی در دربار ایلخانان (شهنشاه‌نامة احمد تبریزی: یگانه اثر منظوم به فارسی سره) [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 109-119]

 • ترکی تَکوک (ریتون) در شاهنامه؟ [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 31-40]

 • تصحیح ضرورت تصحیح مجدد شاه‌اسماعیل‌نامۀ قاسمی گنابادی بر پایۀ نسخه‌ای نویافته [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 121-139]

 • تصحیح متون تعیین علائم اختصاری نسخه‌ها در تصحیح متون [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 109-119]

 • تصحیح متون توضیحی دربارۀ چند بیت منطق‌الطّیر [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 11-29]

 • تصحیح متون شعر قطران تبریزی و لغت‌نامۀ دهخدا [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 48-69]

 • تصحیف گمانی دربارۀ ضبط یک نام‌جای در ویس و رامین [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 94-99]

 • تکوک تَکوک (ریتون) در شاهنامه؟ [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 31-40]

ج

چ

 • چهارمقاله راوی فردوسی [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 83-93]

ح

 • حافظ «بس طرفه‌ حریفی‌ست»؛ شرح بیتی بحث‌انگیز از حافظ [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 106-119]

 • حبسیّه حبسیّات و شکوائیاتِ مجدِ همگر [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 93-105]

 • حسب‌حال حبسیّات و شکوائیاتِ مجدِ همگر [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 93-105]

خ

 • خطا در ضبط تأمّلی در متن دیوان ظهیرالدّین فاریابی [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 114-142]

 • خطای عروضی تأمّلی در متن دیوان ظهیرالدّین فاریابی [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 114-142]

د

 • دستور زبان فارسی «بس طرفه‌ حریفی‌ست»؛ شرح بیتی بحث‌انگیز از حافظ [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 106-119]

 • دستوری‌شدگی تغییر نقش دستوری واژﮤ تازه در زبان فارسی [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 41-59]

 • دمنه ناگزیری مرگ «دمنه» در ساحت اسطوره و سیاست ایرانشهری [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 59-82]

 • دیوان ظهیر تأمّلی در متن دیوان ظهیرالدّین فاریابی [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 114-142]

ذ

 • ذهنی‌شدگی تغییر نقش دستوری واژﮤ تازه در زبان فارسی [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 41-59]

ر

 • راوی راوی فردوسی [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 83-93]

 • رباعیات رودکی بررسی چند رباعی منسوب به رودکی [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 31-47]

 • رباعیات سرگردان بررسی چند رباعی منسوب به رودکی [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 31-47]

 • رمز نسخه‌ها تعیین علائم اختصاری نسخه‌ها در تصحیح متون [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 109-119]

 • روایت شعر راوی فردوسی [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 83-93]

 • رودکی بررسی چند رباعی منسوب به رودکی [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 31-47]

 • رودکی سمرقندی بررسی چند رباعی منسوب به رودکی [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 31-47]

 • ریتون تَکوک (ریتون) در شاهنامه؟ [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 31-40]

ز

 • زبان‌شناسی تاریخی تحول فاءِ اعجمی یا صامت دولبی سایشی واک‌دار β از زبان طبری کهن تا زبان مازندرانی [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 73-100]

 • زبان طبری تحول فاءِ اعجمی یا صامت دولبی سایشی واک‌دار β از زبان طبری کهن تا زبان مازندرانی [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 73-100]

 • زبان فارسی واژه‏سازی در فارسی از منظر یک نظریۀ نام‏شناختی [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 28-47]

 • زبان مازندرانی تحول فاءِ اعجمی یا صامت دولبی سایشی واک‌دار β از زبان طبری کهن تا زبان مازندرانی [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 73-100]

 • زبان‌‌های ایرانی تحول فاءِ اعجمی یا صامت دولبی سایشی واک‌دار β از زبان طبری کهن تا زبان مازندرانی [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 73-100]

س

 • ساخت تشریحی «او کور به دنیا آمد»؛ معرفی مسند تشریحی در زبان فارسی [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 60-74]

 • ساخت نتیجه‌ای «او کور به دنیا آمد»؛ معرفی مسند تشریحی در زبان فارسی [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 60-74]

 • ساخت‌واژه پسوندهای فریب‌کار زبان فارسی (ناگفته‌هایی دربارۀ ساخت‌واژه) [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 41-52]

 • سبک‌شناسی نثر ادبی معرفی و بررسی نثر مقاصدالأولیاء فی محاسن‌الأنبیاء اثر محمود فاریابی [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 73-87]

 • سره‌نویسی سره‌نویسی فارسی در دربار ایلخانان (شهنشاه‌نامة احمد تبریزی: یگانه اثر منظوم به فارسی سره) [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 109-119]

 • سریانی چند نمونه ترجمه قرضیِ اصطلاحات علمی از یونانی به پهلوی [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 194-216]

 • سعدی ترجمه در معنای گسترده و جلوه های آن در گلستان و بوستانِ سعدی [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 35-58]

 • سعدی بررسی تصحیحات پانزده بیت عربی در گلستان سعدی از نظر عروض و قافیه [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 41-63]

 • سعید نفیسی بررسی چند رباعی منسوب به رودکی [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 31-47]

ش

 • شاهنامۀ فردوسی راوی فردوسی [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 83-93]

 • شاهنامۀ ماضی ضرورت تصحیح مجدد شاه‌اسماعیل‌نامۀ قاسمی گنابادی بر پایۀ نسخه‌ای نویافته [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 121-139]

 • شاهین گِل یا آهو؟ (پیشنهادی دربارۀ تصحیح واژه‌ای در کتاب نهم دینکرد) [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 3-10]

 • شکوائیه حبسیّات و شکوائیاتِ مجدِ همگر [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 93-105]

 • شیوه‌های تصحیح تعیین علائم اختصاری نسخه‌ها در تصحیح متون [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 109-119]

ص

 • صفت «او کور به دنیا آمد»؛ معرفی مسند تشریحی در زبان فارسی [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 60-74]

 • صفت فعلی گذشته کارکرد وجهی فعل ماضی در فارسی میانه [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 11-30]

 • صورت تاریخی واژگان پسوندهای فریب‌کار زبان فارسی (ناگفته‌هایی دربارۀ ساخت‌واژه) [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 41-52]

ع

 • عربی سره‌نویسی فارسی در دربار ایلخانان (شهنشاه‌نامة احمد تبریزی: یگانه اثر منظوم به فارسی سره) [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 109-119]

 • عروض تطبیقی بررسی تصحیحات پانزده بیت عربی در گلستان سعدی از نظر عروض و قافیه [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 41-63]

 • عروض عربی و فارسی بررسی تصحیحات پانزده بیت عربی در گلستان سعدی از نظر عروض و قافیه [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 41-63]

 • عروض فارسی جدول طبقه بندی وزنهای شعر فارسی و شیوۀ ‌نام‌گذاری وزن‌ها [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 5-34]

 • عطّار نیشابوری توضیحی دربارۀ چند بیت منطق‌الطّیر [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 11-29]

 • علائم اختصاری تعیین علائم اختصاری نسخه‌ها در تصحیح متون [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 109-119]

 • علی رواقی بررسی چند رباعی منسوب به رودکی [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 31-47]

غ

 • غُرم گِل یا آهو؟ (پیشنهادی دربارۀ تصحیح واژه‌ای در کتاب نهم دینکرد) [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 3-10]

ف

 • فاءِ اعجمی تحول فاءِ اعجمی یا صامت دولبی سایشی واک‌دار β از زبان طبری کهن تا زبان مازندرانی [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 73-100]

 • فارسی تغییر نقش دستوری واژﮤ تازه در زبان فارسی [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 41-59]

 • فارسی ‌میانه ملاحظاتی پیرامون قرآن قدس بررسی تطبیقی ویژگی‌های زبانی ترجمۀ قرآن قدس با فارسی ‌میانه [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 53-72]

 • فارسی میانه کارکرد وجهی فعل ماضی در فارسی میانه [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 11-30]

 • فارسی میانه چند نمونه ترجمه قرضیِ اصطلاحات علمی از یونانی به پهلوی [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 194-216]

 • فارسی نو ملاحظاتی پیرامون قرآن قدس بررسی تطبیقی ویژگی‌های زبانی ترجمۀ قرآن قدس با فارسی ‌میانه [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 53-72]

 • فارسی یهودی ملاحظاتی پیرامون قرآن قدس بررسی تطبیقی ویژگی‌های زبانی ترجمۀ قرآن قدس با فارسی ‌میانه [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 53-72]

 • فخرالدّین اسعد گرگانی گمانی دربارۀ ضبط یک نام‌جای در ویس و رامین [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 94-99]

 • فرهنگستان زبان و ادب فارسی (فرهنگستان سوم) بررسی وام‌گیری درونی و تاریخی در فرایند واژه‌گزینی با تمرکز بر واژه‌های مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی (فرهنگستان سوم) [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 160-193]

 • فرّۀ کیانی گِل یا آهو؟ (پیشنهادی دربارۀ تصحیح واژه‌ای در کتاب نهم دینکرد) [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 3-10]

 • فریادنامه فریادنامة انوری [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 100-113]

 • فهم معنا زبان در اندیشۀ ابوهلال عسکری [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 89-107]

ق

 • قاسمی گنابادی ضرورت تصحیح مجدد شاه‌اسماعیل‌نامۀ قاسمی گنابادی بر پایۀ نسخه‌ای نویافته [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 121-139]

 • قاعدۀ تفرع وزنی جدول طبقه بندی وزنهای شعر فارسی و شیوۀ ‌نام‌گذاری وزن‌ها [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 5-34]

 • قرآن قدس ملاحظاتی پیرامون قرآن قدس بررسی تطبیقی ویژگی‌های زبانی ترجمۀ قرآن قدس با فارسی ‌میانه [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 53-72]

 • قصیده فریادنامة انوری [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 100-113]

 • قطران تبریزی شعر قطران تبریزی و لغت‌نامۀ دهخدا [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 48-69]

 • قطعیت کارکرد وجهی فعل ماضی در فارسی میانه [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 11-30]

 • قواعد علمی تعیین علائم اختصاری نسخه‌ها در تصحیح متون [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 109-119]

 • قوچ گِل یا آهو؟ (پیشنهادی دربارۀ تصحیح واژه‌ای در کتاب نهم دینکرد) [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 3-10]

 • قید «او کور به دنیا آمد»؛ معرفی مسند تشریحی در زبان فارسی [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 60-74]

ک

 • کاربردی‌شدگی تغییر نقش دستوری واژﮤ تازه در زبان فارسی [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 41-59]

 • کلیله و دمنه ناگزیری مرگ «دمنه» در ساحت اسطوره و سیاست ایرانشهری [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 59-82]

گ

 • گرته‌برداری گرته‌برداری یا گرده‌برداری؟ [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 138-159]

 • گرده گرته‌برداری یا گرده‌برداری؟ [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 138-159]

 • گرده‌برداری گرته‌برداری یا گرده‌برداری؟ [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 138-159]

 • گرده‏برداری چند نمونه ترجمه قرضیِ اصطلاحات علمی از یونانی به پهلوی [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 194-216]

 • گفتمان‌نما تغییر نقش دستوری واژﮤ تازه در زبان فارسی [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 41-59]

 • گِل گِل یا آهو؟ (پیشنهادی دربارۀ تصحیح واژه‌ای در کتاب نهم دینکرد) [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 3-10]

 • گلستان ترجمه در معنای گسترده و جلوه های آن در گلستان و بوستانِ سعدی [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 35-58]

 • گور گِل یا آهو؟ (پیشنهادی دربارۀ تصحیح واژه‌ای در کتاب نهم دینکرد) [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 3-10]

 • گونه‏های نام‏شناختی واژه‏سازی در فارسی از منظر یک نظریۀ نام‏شناختی [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 28-47]

ل

 • لغت‌نامۀ دهخدا شعر قطران تبریزی و لغت‌نامۀ دهخدا [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 48-69]

 • لفظ و معنی زبان در اندیشۀ ابوهلال عسکری [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 89-107]

م

 • متون کهن طبری تحول فاءِ اعجمی یا صامت دولبی سایشی واک‌دار β از زبان طبری کهن تا زبان مازندرانی [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 73-100]

 • مجد همگر حبسیّات و شکوائیاتِ مجدِ همگر [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 93-105]

 • محتشم‏ کاشانی جایگاه رسالۀ انیس‌‌العاشقین در جریان ادبی قرن دهم هجری (با تأکید بر مقایسۀ انیس‌‌العاشقین و رساله‌های محتشم کاشانی) [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 70-92]

 • محمود فاریابی معرفی و بررسی نثر مقاصدالأولیاء فی محاسن‌الأنبیاء اثر محمود فاریابی [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 73-87]

 • مدل‌سازی مدل‌سازی روند پذیرش واژه‌ها با استفاده از رویکرد تفکر نظام‌مند: مطالعۀ موردی واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 85-137]

 • مسند «او کور به دنیا آمد»؛ معرفی مسند تشریحی در زبان فارسی [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 60-74]

 • مشخصۀ معنایی واژه‏سازی در فارسی از منظر یک نظریۀ نام‏شناختی [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 28-47]

 • مفهوم واژه‏سازی در فارسی از منظر یک نظریۀ نام‏شناختی [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 28-47]

 • مقامه جایگاه رسالۀ انیس‌‌العاشقین در جریان ادبی قرن دهم هجری (با تأکید بر مقایسۀ انیس‌‌العاشقین و رساله‌های محتشم کاشانی) [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 70-92]

 • منظومۀ حماسی ـ تاریخی سره‌نویسی فارسی در دربار ایلخانان (شهنشاه‌نامة احمد تبریزی: یگانه اثر منظوم به فارسی سره) [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 109-119]

ن

 • نارسایی معنی تأمّلی در متن دیوان ظهیرالدّین فاریابی [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 114-142]

 • نام‏شناسی واژه‏سازی در فارسی از منظر یک نظریۀ نام‏شناختی [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 28-47]

 • نام‌گذاری وزن‌ها جدول طبقه بندی وزنهای شعر فارسی و شیوۀ ‌نام‌گذاری وزن‌ها [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 5-34]

 • نرم‌افزار پاورسیم مدل‌سازی روند پذیرش واژه‌ها با استفاده از رویکرد تفکر نظام‌مند: مطالعۀ موردی واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 85-137]

 • نسخه‌های خطّی شعر قطران تبریزی و لغت‌نامۀ دهخدا [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 48-69]

 • نسخۀ دانشگاه پنجاب لاهور ضرورت تصحیح مجدد شاه‌اسماعیل‌نامۀ قاسمی گنابادی بر پایۀ نسخه‌ای نویافته [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 121-139]

 • نسرین گمانی دربارۀ ضبط یک نام‌جای در ویس و رامین [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 94-99]

 • نظم کیهانی ناگزیری مرگ «دمنه» در ساحت اسطوره و سیاست ایرانشهری [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 59-82]

 • نفیرنامه فریادنامة انوری [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 100-113]

 • نقد شروح «بس طرفه‌ حریفی‌ست»؛ شرح بیتی بحث‌انگیز از حافظ [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 106-119]

 • نمود تام کارکرد وجهی فعل ماضی در فارسی میانه [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 11-30]

و

 • واژه‌سازی پسوندهای فریب‌کار زبان فارسی (ناگفته‌هایی دربارۀ ساخت‌واژه) [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 41-52]

 • واژه‏سازی واژه‏سازی در فارسی از منظر یک نظریۀ نام‏شناختی [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 28-47]

 • واژه‌گزینی گرته‌برداری یا گرده‌برداری؟ [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 138-159]

 • واژه‌گزینی بررسی وام‌گیری درونی و تاریخی در فرایند واژه‌گزینی با تمرکز بر واژه‌های مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی (فرهنگستان سوم) [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 160-193]

 • واژه‌های فیزیک انگیزش در اصطلاحات علمی: مطالعۀ موردی ‌واژه‌های فیزیک مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 48-84]

 • واژه‌های مصوب مدل‌سازی روند پذیرش واژه‌ها با استفاده از رویکرد تفکر نظام‌مند: مطالعۀ موردی واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 85-137]

 • واژه‌های مصوب بررسی وام‌گیری درونی و تاریخی در فرایند واژه‌گزینی با تمرکز بر واژه‌های مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی (فرهنگستان سوم) [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 160-193]

 • وام‌گیری درونی و تاریخی بررسی وام‌گیری درونی و تاریخی در فرایند واژه‌گزینی با تمرکز بر واژه‌های مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی (فرهنگستان سوم) [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 160-193]

 • وجه کارکرد وجهی فعل ماضی در فارسی میانه [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 11-30]

 • وزن دوری جدول طبقه بندی وزنهای شعر فارسی و شیوۀ ‌نام‌گذاری وزن‌ها [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 5-34]

 • وقوع جایگاه رسالۀ انیس‌‌العاشقین در جریان ادبی قرن دهم هجری (با تأکید بر مقایسۀ انیس‌‌العاشقین و رساله‌های محتشم کاشانی) [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 70-92]

 • ویس و رامین گمانی دربارۀ ضبط یک نام‌جای در ویس و رامین [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 94-99]

ی

 • یونانی چند نمونه ترجمه قرضیِ اصطلاحات علمی از یونانی به پهلوی [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 194-216]