قصة نامکرر عشق: جستاری در حکایت «وکیل صدر جهان» و قطعة تازی بهشت

حافظ حاتمی

دوره 21، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 163-180

https://doi.org/10.22034/nf.2022.167956

چکیده
  مطالعه و بررسی آثار و متون ادبی جهان، از منظر ادبیات تطبیقی یا به‌عبارتی ادبیات جامع ملل و هم‍چنین از دید روابط بینامتنیت، وجوه غامض و لایه‌‍‌های پنهان آثار را آشکار می‌کند و، علاوه بر آن، موجب کشف پیوند‌ها و تأثیر و تأثرات می‌شود چرا که هیچ متن، جریان یا اندیشه‌ای اتفاقی و بدون پشتوانة پیشین یا همان پیش‌ْمتن نیست. قصّة «وکیل ...  بیشتر