انگیزش در اصطلاحات علمی: مطالعۀ موردی ‌واژه‌های فیزیک مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی

رؤیا خدادادی؛ فرشید سمایی؛ رضا عطاریان

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 48-84

https://doi.org/10.22034/nf.2022.148003

چکیده
  ارتباط میان مفهوم علمی و واژۀ مبیّن آن از یک طرف و ارتباط میان همان واژه در زبانی مانند فارسی و معادل انگلیسی آن از طرف دیگر، دو بُعد مربوط به مسئلۀ انگیزش اصطلاحات است که در این مقاله به‌ترتیب تحت عنوان «انگیزش درون‌زبانی» و «انگیزش بینازبانی» مورد بررسی قرار خواهد گرفت. انواع انگیزش درون‌زبانی عبارت‌اند از: آوایی، ساختواژی ...  بیشتر