تَکوک (ریتون) در شاهنامه؟

ابوالفضل خطیبی؛ کاوس ندایی

دوره 20، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 31-40

https://doi.org/10.22034/nf.2022.146097

چکیده
  چکیده: در این مصرع از شاهنامه، «یکی بورِ ترکی چو گوری به تن» در اواخر پادشاهی بهرام پسرِ اورمَزدِ (Urmazd) ساسانی از جامِ مَیِ بزرگی سخن رفته‌است که نام آن به صورت‌های «بورِ ترکی» bur-e torki، «پور ترکی» pur-e torki و «تورِ ترکی» tur-e torki تصحیف شده‌اند. در این جستار نشان داده شده‌است که در پشتِ این صورت‌های تصحیف‌شده، واژۀ ...  بیشتر

«به ماه سفندارمد روز ارد»

سید احمدرضا قائم‌مقامی؛ ابوالفضل خطیبی

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 11-40

چکیده
  ارد (پهلوی: ard؛ اوستایی: aṣ̌i-؛ ایرانی باستان: *árti- یا *ə́rti-)، یکی از ایزدان زردشتی است که روز بیست‌وپنجم ماه به نام او نام‌گذاری شده‌است و تلفظ آن به فتح اول مشهور است. ولی ازآنجاکه در شاهنامه چند بار با یزدگِرد (به کسر گاف) قافیه شده، قاعدتاً باید در زمان فردوسی اِرد (به کسر اول) تلفظ شده باشد. برخی محققان معتقدند که در این بیت‌ها فردوسی ...  بیشتر