بررسی تصحیحات پانزده بیت عربی در گلستان سعدی از نظر عروض و قافیه

آریا طبیب‌زاده

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 41-63

چکیده
  در گلستان سعدی ابیاتی به عربی وجود دارد که تقریباً همۀ آنها ازنظر وزن و قافیه، تابع قواعد عروض و قافیۀ عرب است؛ امّا تقریباً همۀ مصحّحان فارسی‌زبان، در تصحیح و بررسی این ابیات از قواعد عروض فارسی پیروی کرده‌اند، و این امر سبب ایجاد ایراداتی در ضبط‌هایشان شده‌است. نکتۀ جالب توجّه این است که در دو ترجمۀ عربی و یک شرح ترکی بر گلستان، ...  بیشتر

ترجمه در معنای گسترده و جلوه های آن در گلستان و بوستانِ سعدی

علیرضا امرایی؛ مصطفی حسینی

دوره 17، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 35-58

چکیده
  چندی‌ است که مطالعة ادبیّات از شکل سنّتی خود دور شده است و پژوهش‌های میان‌رشته‌ای رونق یافته‌اند. از جمله شاخه‌های میان‌رشته‌ای که پیوندی نزدیک با ادبیّات دارد مطالعات ترجمه است. اوج همگرایی مطالعات ترجمه و مطالعات ادبی در حوزة ادبیّات تطبیقی و بررسی تأثیرپذیری ادبیّات اقوام بر یکدیگر از رهگذرِ ترجمه رخ می‌دهد. نگارندگان جُستار ...  بیشتر