انگیزش در اصطلاحات علمی: مطالعۀ موردی ‌واژه‌های فیزیک مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی

رؤیا خدادادی؛ فرشید سمایی؛ رضا عطاریان

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 48-84

https://doi.org/10.22034/nf.2022.148003

چکیده
  ارتباط میان مفهوم علمی و واژۀ مبیّن آن از یک طرف و ارتباط میان همان واژه در زبانی مانند فارسی و معادل انگلیسی آن از طرف دیگر، دو بُعد مربوط به مسئلۀ انگیزش اصطلاحات است که در این مقاله به‌ترتیب تحت عنوان «انگیزش درون‌زبانی» و «انگیزش بینازبانی» مورد بررسی قرار خواهد گرفت. انواع انگیزش درون‌زبانی عبارت‌اند از: آوایی، ساختواژی ...  بیشتر

گرته‌برداری یا گرده‌برداری؟

فرهاد قربان‌زاده

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 138-159

https://doi.org/10.22034/nf.2022.148006

چکیده
  در این مقاله ضمن تعریف اصطلاح‌های علمیِ گرده/ گرته و گرده برداشتن/ گرته برداشتن، و گرده‌برداری/ گرته‌برداری در هنر و زبان‌شناسی و اشاره به تمایز سبکی گرد و گرت، داده‌های پرشماری از کاربرد این واژه‌ها را در فارسی کهن و معاصر و منابع عمومی و تخصصی به‌ دست داده‌ایم. سپس این داده‌ها را تحلیل کرده‌ایم و ضمن اشاره به یکی از اصول واژه‌سازی ...  بیشتر