گرته‌برداری یا گرده‌برداری؟

فرهاد قربان‌زاده

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 138-159

https://doi.org/10.22034/nf.2022.148006

چکیده
  در این مقاله ضمن تعریف اصطلاح‌های علمیِ گرده/ گرته و گرده برداشتن/ گرته برداشتن، و گرده‌برداری/ گرته‌برداری در هنر و زبان‌شناسی و اشاره به تمایز سبکی گرد و گرت، داده‌های پرشماری از کاربرد این واژه‌ها را در فارسی کهن و معاصر و منابع عمومی و تخصصی به‌ دست داده‌ایم. سپس این داده‌ها را تحلیل کرده‌ایم و ضمن اشاره به یکی از اصول واژه‌سازی ...  بیشتر