تعبیرهای عربی‌افتاده در شعر اخوان ثالث: تأملی در مفهوم تأثیر

حسین معصومی همدانی

دوره 21، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 3-32

https://doi.org/10.22034/nf.2022.167928

چکیده
  مهدی اخوان ثالث در میان نسل اول شاعران نوسرای معاصر ایرانی بیش از همه با ادبیات عربی آشنا بوده است و این آشنایی به شکل‌های مختلف هم در نگاهش به شعر و ادبیات نمود یافته است و هم مستقیماً در شعر او، چه در انتخاب قالب و فضای شعری،‌ چه در انتخاب واژگان و چه حتی در آفریدن واژگان و تعابیر بدیع در فارسی. در این مقاله، نمونه‌هایی از تأثیرپذیری ...  بیشتر