زبانِ نامة فرهنگستان

علاءالدین طباطبائی

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 3-10

چکیده
  شمارۀ شصت‌وششم نامۀ فرهنگستان دومین شماره‌ای است که با مسئولیت سردبیر جدید در اختیار خوانندگان گرامی قرار می‌گیرد. در شمارۀ پیش دکتر غلامعلی حداد عادل، در مقام مدیرمسئول نامۀ فرهنگستان، با زبانی شیوا دربارۀ نقش و مقام سردبیر قبل، استاد احمد سمیعی، در بنیاد گذاشتن و راهبری این نشریه، نکات مهمّی نگاشتند. ازاین‌رو، اینجانب تنها ...  بیشتر

تمام مقالاتی که در شماره 68 نامه فرهنگستان (ادبیات تطبیقی) منتشر شده است.
دوره 17، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 3-166

چکیده
  تمام مقالاتی که در شماره 68 نامه فرهنگستان (ادبیات تطبیقی) منتشر شده است.  بیشتر

تمام مقالاتی که در شماره 69 نامه فرهنگستان (ادبیات تطبیقی) منتشر شده است.
دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 3-144

چکیده
  تمام مقالاتی که در شماره 69 نامه فرهنگستان (ادبیات تطبیقی) منتشر شده است.  بیشتر

تمام مقالاتی که در شماره 71 نامه فرهنگستان (فرهنگ نویسی) منتشر شده است.
دوره 18، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 3-235

چکیده
  تمام مقالاتی که در شماره 71 نامه فرهنگستان (فرهنگ نویسی) منتشر شده است.  بیشتر

تمام مقالاتی که در نامه فرهنگستان شماره 72 (ادبیات انقلاب اسلامی) منتشر شده است.
دوره 18، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 3-210

چکیده
  تمام مقالاتی که در نامه فرهنگستان شماره 72 (ادبیات انقلاب اسلامی) منتشر شده است.  بیشتر

تمام مقالاتی که در شماره74 نامه فرهنگستان (فرهنگ‌نویسی) منتشر شده است.
دوره 19، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 3-229

چکیده
  تمام مقالاتی که در شماره74 نامه فرهنگستان (فرهنگ‌نویسی) منتشر شده است.  بیشتر

تمام مقالاتی که در شماره75 نامه فرهنگستان (ادبیات تطبیقی) منتشر شده است.
دوره 19، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 3-136

چکیده
  تمام مقالاتی که در شماره75 نامه فرهنگستان (ادبیات تطبیقی) منتشر شده است.  بیشتر

تمام مقالاتی که در شماره 76 نامه فرهنگستان (زبان‌ها و گویش‌های ایرانی) منتشر شده است.
دوره 19، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 3-255

چکیده
  تمام مقالاتی که در شماره 76 نامه فرهنگستان (زبان‌ها و گویش‌های ایرانی) منتشر شده است.  بیشتر

تمام مقالاتی که در شماره 77 نامه فرهنگستان (فرهنگ‌نویسی) منتشر شده است.
دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 3-188

چکیده
  تمام مقالاتی که در شماره 77 نامه فرهنگستان (فرهنگ‌نویسی) منتشر شده است.  بیشتر

تمام مقالاتی که در شماره 78 نامه فرهنگستان (زبان‌ها و گویش‌های ایرانی) منتشر شده است.
دوره 20، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 3-262

چکیده
  تمام مقالاتی که در شماره 78 نامه فرهنگستان (زبان‌ها و گویش‌های ایرانی) منتشر شده است.  بیشتر

تمام مقالاتی که در شماره 79 نامه فرهنگستان (فرهنگ‌نویسی) منتشر شده است.
دوره 20، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 3-189

چکیده
  تمام مقالاتی که در شماره 79 نامه فرهنگستان (فرهنگ‌نویسی) منتشر شده است.  بیشتر