نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تمام مقالاتی که در شماره 76 نامه فرهنگستان (زبان‌ها و گویش‌های ایرانی) منتشر شده است.