نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تمام مقالاتی که در شماره 77 نامه فرهنگستان (فرهنگ‌نویسی) منتشر شده است.