آ

ا

 • ابویسانی، حسین تحلیل بینامتنی رمان قلب سگی و فرانکشتاین در بغدادبر مبنای بینامتنیت مایکل ریفاتر [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 3-30]

 • احمدی دارانی، علی‌اکبر فریادنامة انوری [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 100-113]

 • احمدی ملایری، یدالله شخصیت زن در رمان‌های امیرحسن چهلتن و علی بدر [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 31-52]

 • امرایی، علیرضا ترجمه در معنای گسترده و جلوه های آن در گلستان و بوستانِ سعدی [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 35-58]

 • ایمانیان، حسین بازیابی آیین فراموش‌شده رقص دستبند در جشن پنجه ایرانی بر پایه متون کهن عربی [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 53-76]

ب

 • بگ‌جانی، عبّاس تعیین علائم اختصاری نسخه‌ها در تصحیح متون [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 109-119]

 • بهنوش، مهدی هانری دُ مونترلان: ادیبی در مکتب سعدی [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 77-94]

پ

 • پوینده، پریسا بازخوانی تطبیقی تأثیر ادبیّات بر نقاشی قرن نوزدهم امریکا و گذار از گفتمان مسلط [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 107-134]

ث

 • ثامنی، سمیه شخصیت زن در رمان‌های امیرحسن چهلتن و علی بدر [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 31-52]

چ

 • چرمگی عمرانی، مرتضی ضرورت تصحیح مجدد شاه‌اسماعیل‌نامۀ قاسمی گنابادی بر پایۀ نسخه‌ای نویافته [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 121-139]

ح

خ

 • خاتمی‌نیا، فضه بازخوانی تطبیقی تأثیر ادبیّات بر نقاشی قرن نوزدهم امریکا و گذار از گفتمان مسلط [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 107-134]

 • خطیبی، ابوالفضل «به ماه سفندارمد روز ارد» [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 11-40]

د

ذ

 • ذبیحی، رحمان اشعار نویافته از انوری [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 93-108]

ر

 • راسخ مهند، محمد «او کور به دنیا آمد»؛ معرفی مسند تشریحی در زبان فارسی [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 60-74]

 • راسخ مهند، محمد ادامۀ بحث «ویرایش و دستور زبان» [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 140-146]

 • رامین، زهره بازخوانی تطبیقی تأثیر ادبیّات بر نقاشی قرن نوزدهم امریکا و گذار از گفتمان مسلط [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 107-134]

 • رحیمی، حسینعلی دلایل نسخه‌شناختی در ردّ انتساب ترجمۀ تفسیر طبریِ موجود به علمای ماوراءالنهر [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 75-92]

 • رضایی، پروین معرفی و بررسی نثر مقاصدالأولیاء فی محاسن‌الأنبیاء اثر محمود فاریابی [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 73-87]

ز

 • زرشناس، زهره دریغا تهی از تو ایران‌زمین [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 147-151]

س

 • سامعی، حسین ویرایش و دستور زبان [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 151-160]

 • سمیع‌زاده، رضا تأمّلی در متن دیوان ظهیرالدّین فاریابی [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 114-142]

ط

ع

 • عابدی، محمود توضیحی دربارۀ چند بیت منطق‌الطّیر [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 11-29]

 • عمرانی‌پور، مجتبی شخصیت زن در رمان‌های امیرحسن چهلتن و علی بدر [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 31-52]

غ

 • غفوری، فرزین یادبود و بزرگداشت دکتر جمشید گیوناشویلی [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 153-155]

 • غلامی، مجاهد ناگزیری مرگ «دمنه» در ساحت اسطوره و سیاست ایرانشهری [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 59-82]

ف

 • فتاحیان، فرزانه تحلیل بینامتنی رمان قلب سگی و فرانکشتاین در بغدادبر مبنای بینامتنیت مایکل ریفاتر [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 3-30]

ق

گ

 • گلکار، آبتین مبانی و دستور خطّ فارسی شکسته [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 143-150]

 • گوهری کاخکی، مهشید سره‌نویسی فارسی در دربار ایلخانان (شهنشاه‌نامة احمد تبریزی: یگانه اثر منظوم به فارسی سره) [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 109-119]

 • گیوناشویلی، جمشید وابستگی معنایی باد و بوی در شعر فارسی [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 156-162]

م

 • مهدوی، محمّدجواد سره‌نویسی فارسی در دربار ایلخانان (شهنشاه‌نامة احمد تبریزی: یگانه اثر منظوم به فارسی سره) [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 109-119]

 • موریکا، کلود ادبیّات و سینما: نظری به جایگاه هر یک [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 95-106]

ن

 • نحوی، اکبر درنگی در دو بیت شاهنامه [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 31-39]

 • نظری منظم، هادی تحلیل بینامتنی رمان قلب سگی و فرانکشتاین در بغدادبر مبنای بینامتنیت مایکل ریفاتر [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 3-30]

 • نغزگوی کهن، مهرداد تغییر نقش دستوری واژﮤ تازه در زبان فارسی [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 41-59]

 • نوریان، مهدی نقدِ تصحیح قصاید ابن‌یمین فریومدی [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 121-137]

 • نویدی ملاطی، علی گمانی دربارۀ ضبط یک نام‌جای در ویس و رامین [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 94-99]

ه

 • هراتیان، اکرم نقدِ تصحیح قصاید ابن‌یمین فریومدی [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 121-137]