آ

 • آیدنلو، سجّاد دو حرف اضافه پیاپی (یک ویژگیِ نادرِ دستوری در شاهنامه و چند متن دیگر) [دوره 19، شماره 1، 1399، صفحه 51-74]

ا

 • اطهاری نیک‌عزم، مرضیه تحلیل جایگاه «من» در گفته‌پردازی پل والری و یداللّه رویایی: بررسی تطبیقی با رویکرد نشانه ـ معناشناسی [دوره 19، شماره 3، 1399، صفحه 3-16]

 • ایرانی، نفیسه اثر شوکت فرهنگ جناس‌ها در زبان ترکی عثمانی [دوره 19، شماره 2، 1399، صفحه 45-54]

ب

پ

ج

 • جم، پدرام دستگرد و دسکره [دوره 19، شماره 2، 1399، صفحه 75-116]

ح

 • حاتمی، حافظ روح سرگردان یا بلبل سرگشته افسانه‌ها: بررسی تطبیقی قصّه «بلبل سرگشته» و «درخت بادام» [دوره 19، شماره 3، 1399، صفحه 17-32]

 • حجازی، ناهید نوتاریخ‌گرایی در ادبیّات معاصر ایران [دوره 19، شماره 3، 1399، صفحه 33-54]

د

 • دری، نجمه نقش متقابل معشوق ـ مادر از منظر جامعه‌شناسی فمینیستی: مطالعه موردی رمان‌های عادت می‌کنیم زویا پیرزاد و نه فرشته و نه قدیس ایوان کلیما [دوره 19، شماره 3، 1399، صفحه 55-70]

 • دلشاد، سهیل کتیبه‌ای در سایه (کتیبه نویافته هخامنشی موسوم به DNF) [دوره 19، شماره 4، 1399، صفحه 3-28]

 • دورودی، مجتبی کتیبه‌ای در سایه (کتیبه نویافته هخامنشی موسوم به DNF) [دوره 19، شماره 4، 1399، صفحه 3-28]

ذ

ر

 • رئیس‌زاده، سیده حانیه گذار به اسطوره و بازتعریف مفهوم قهرمان [دوره 19، شماره 3، 1399، صفحه 89-106]

 • ریاحی، عباس بررسی ساخت فعل ماضی در گویش سه‌قلعه و مقایسه آن با فارسی میانه [دوره 19، شماره 4، 1399، صفحه 99-126]

س

 • سالاروند، عاطفه نقش متقابل معشوق ـ مادر از منظر جامعه‌شناسی فمینیستی: مطالعه موردی رمان‌های عادت می‌کنیم زویا پیرزاد و نه فرشته و نه قدیس ایوان کلیما [دوره 19، شماره 3، 1399، صفحه 55-70]

 • سالاری‌نسب، مهدی ترکیبِ مهجورِ «مرد مردانه» (یادداشتی بر مقاله «نگاهی به فرهنگِ پسوند در زبان فارسی») [دوره 19، شماره 1، 1399، صفحه 135-140]

 • سبحانی مَرَنی، فائزه هویّت دستوری و بررسی آن در لغت‌نامه، فرهنگ فارسی و فرهنگ بزرگ سخن [دوره 19، شماره 2، 1399، صفحه 17-24]

 • سعادت، یوسف ریشه‌شناسی ادات پرسشی آیا؛ دستوری شدن یک صیغه فعلی [دوره 19، شماره 2، 1399، صفحه 117-134]

ص

 • صاحبی، سید محمد ویژگی‌های دستوری کمیاب و برجسته در ترجمه ادعیه ذخیرة‌الآخره [دوره 19، شماره 1، 1399، صفحه 17-50]

 • صادقی، علی‌اشرف پسوندهای تحبیبی فارسی در دوره اسلامی (3) [دوره 19، شماره 2، 1399، صفحه 3-16]

 • صادقی، علی‌اشرف تک، تک ـ تگ، گُشتا، پرنون یا بزنون؟، شَمَل [دوره 19، شماره 2، 1399، صفحه 55-74]

 • صادقی، محسن معرفی دست‌نویس بخشی از ترجمه دیلمی قرآن کریم [دوره 19، شماره 4، 1399، صفحه 79-98]

ط

 • طائبی، ماندانا جمله‌های مرکّبِ همپایگی و جمله‌های مرکّب وابستگی در زبان ختنی [دوره 19، شماره 4، 1399، صفحه 29-46]

ع

 • عسگری، لیلا انگاره آفرینش گیاه از گاو و یکتاآفریده در بندهشن و پیوند آن با ایزدبانو [دوره 19، شماره 4، 1399، صفحه 61-78]

ف

 • فضیلت، محمود نمود استمراری در فارسی دری افغانستان [دوره 19، شماره 1، 1399، صفحه 3-16]

گ

م

 • محقق نیشابوری، جواد نگاهی دوباره به ساخت فعل امر فارسی [دوره 19، شماره 1، 1399، صفحه 129-134]

 • معزّی‌پور، فرهاد «را» نشانه مبتدای ثانویه؟ [دوره 19، شماره 1، 1399، صفحه 75-128]

 • مهرآفرین، مینا روح سرگردان یا بلبل سرگشته افسانه‌ها: بررسی تطبیقی قصّه «بلبل سرگشته» و «درخت بادام» [دوره 19، شماره 3، 1399، صفحه 17-32]

 • موسوی، ام‌فروه نمود استمراری در فارسی دری افغانستان [دوره 19، شماره 1، 1399، صفحه 3-16]

 • مولایی، محمدسرور نمود استمراری در فارسی دری افغانستان [دوره 19، شماره 1، 1399، صفحه 3-16]

 • میرفخرایی، مهشید جمله‌های مرکّبِ همپایگی و جمله‌های مرکّب وابستگی در زبان ختنی [دوره 19، شماره 4، 1399، صفحه 29-46]