آ

 • آصفی، نیما ملاحظاتی پیرامون قرآن قدس بررسی تطبیقی ویژگی‌های زبانی ترجمۀ قرآن قدس با فارسی ‌میانه [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 53-72]

 • آموزگار، ژاله بررسی ویژگی‌های زبانی متن روایات داراب هرمزدیار [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 91-112]

ا

 • ابراهیمی، حمیده تحول فاءِ اعجمی یا صامت دولبی سایشی واک‌دار β از زبان طبری کهن تا زبان مازندرانی [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 73-100]

پ

 • پوراحمد، مجید صنعت پرسش و پاسخ در متن ختنی ـ بودایی سوتره سنگهاته و برخی دیگر از متون ایرانی [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 17-34]

چ

 • چرمگی عمرانی، مرتضی معرفی معیار لغات قویم؛ فرهنگ واژگان شاهنامه [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 35-42]

 • چنگیزی، احسان کارکرد وجهی فعل ماضی در فارسی میانه [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 11-30]

ح

 • حق‌پرست، امین معرفی فرهنگ عربی ـ فارسی مشکاة المصابیح [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 53-72]

خ

ر

 • رضایی، مریم چهار پرسش از آذرفرنبغ سوش [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 73-90]

ش

 • شریف‌پور، سارا بررسی مزایا و معایت استفاده از منابع اینترنتی به عنوان بخشی از پیکره فرهنگ‌نویسی [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 23-34]

 • شریف‌پور، سارا بررسی هویّت دستوری فعل‌های همکرد و کمکی در فرهنگ‌های فارسی [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 21-40]

 • شکوهی، یلدا بررسی ویژگی‌های زبانی متن روایات داراب هرمزدیار [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 91-112]

ص

 • صادقی، علی‌اشرف پسوندهای تحبیبی فارسی در دوره اسلامی (5) [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 3-22]

 • صادقی، علی‌اشرف گوریدن، سپس ـ باسپس، الدنگ، زردمبوـ زرنبو، آبتین ـ اثفیان [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 43-56]

 • صادقی، علی‌اشرف پسوندهای تحبیبی فارسی در دوره اسلامی (4) [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 3-20]

 • صادقی، علی‌اشرف مقوا، گهواره ـ گهخواره ـ گاهخواره، کوستن ـ کویستن، کوس ـ گوس، سبیل، بروت [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 83-100]

ط

 • طامه، مجید ترجمه و شیوه‌های ترجمه در تحریر خُتنی جیوَکه پوستکه [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 35-60]

ع

ق

ک

م

 • منصوری، یدالله پسوندهای فریب‌کار زبان فارسی (ناگفته‌هایی دربارۀ ساخت‌واژه) [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 41-52]

 • موسوی، سیده انیس معرفی فرهنگ عربی ـ فارسی مجمع اللغات و الاسماء [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 73-82]

 • مولایی، چنگیز گِل یا آهو؟ (پیشنهادی دربارۀ تصحیح واژه‌ای در کتاب نهم دینکرد) [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 3-10]

 • میرزایی، محسن ضرورت رعایت یک اصل بدیهی علم منطق در بررسی ناهیدیشت [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 3-16]

 • میرزایی، محمدعلی تحول فاءِ اعجمی یا صامت دولبی سایشی واک‌دار β از زبان طبری کهن تا زبان مازندرانی [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 73-100]

 • میرفخرایی، مهشید صنعت پرسش و پاسخ در متن ختنی ـ بودایی سوتره سنگهاته و برخی دیگر از متون ایرانی [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 17-34]

ن