مدیر مسئول


غلامعلی حدادعادل استاد دانشگاه تهران
مدیرمسئول مجله نامه فرهنگستان

دکترای فلسفه

 • namehfarhangestangmail.com
 • 88642463

سردبیر


محمدرضا ترکی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

زبان و ادبیات فارسی

 • mtorkiut.ac.ir
 • 88642463

اعضای هیات تحریریه


محمود امیدسالار استاد دانشگاه کالیفرنیا

 • mahmoud.omidsalargmail.com
 • 88642463

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا ترکی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

زبان و ادبیات فارسی

 • mtorkiut.ac.ir
 • 88642463

اعضای هیات تحریریه


مسعود جعفری جزی استادیار دانشگاه خوارزمی
مدیر گروه دانشنامه تحقیقات ادبی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

زبان و ادبیات فارسی

 • mj77thyahoo.com
 • 88642463

اعضای هیات تحریریه


غلامعلی حدادعادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی
استاد دانشگاه تهران

دکترای فلسفه

 • namehfarhangestangmail.com
 • 88642463

اعضای هیات تحریریه


محمد دبیرمقدم استاد دانشگاه علامه طباطبائی
مدیر گروه دستور زبان فارسی

زبانشناسی

 • m.dabirmoghaddamgmail.com
 • 88642463

اعضای هیات تحریریه


محمدتقی راشدمحصل استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فرهنگ و زبان‌های باستانی

 • m.t.rashedmohasselgmail.com
 • 88642463

اعضای هیات تحریریه


حسن رضائی باغ‌بیدی استاد دانشگاه اوساکای ژاپن

فرهنگ و زبان‌های باستانی

 • hrezaibaghbidigmail.com

اعضای هیات تحریریه


علی‌اشرف صادقی استاد دانشگاه تهران
مدیر گروه فرهنگ‌نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

زبانشناسی اجتماعی

 • ali_ashraf_sadeghiyahoo.com
 • 88642463

اعضای هیات تحریریه


آزرمیدخت صفوی استاد دانشگاه علیگر

زبان و ادبیات فارسی

 • azarmidsafavigmail.com
 • 88642463

اعضای هیات تحریریه


سید علاءالدین طباطبائی دانشیار فرهنگستان زبان و ادب فارسی

زبانشناسی

 • alataba36yahoo.com
 • 88642463

اعضای هیات تحریریه


صفر عبدالله دانشیار دانشگاه ادبیات جهان تاجیکستان
عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی

زبان و ادبیات فارسی

 • oriyofarmail.ru
 • 88642463

اعضای هیات تحریریه


محمدسرور مولایی استاد دانشگاه تهران

زبان و ادبیات فارسی

 • mohammadsarvarmawlaieyahoo.com
 • 88642463

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا نصیری استاد دانشگاه پیام نور تهران
مدیر گروه دانشنامه ادب فارسی و شبه قاره

تاریخ

 • secretaryapll.ir
 • 88642463

اعضای هیات تحریریه


عارف نوشاهی استاد بازنشسته زبان و ادبیات فارسی کالج دولتی گوردون، راولپندی، پاکستان

زبان و ادبیات فارسی

 • naushahiarifgmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمدجعفر یاحقی استاد دانشگاه فردوسی مشهد
عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی

زبان و ادبیات فارسی

 • mgyahaghiyahoo.co.uk
 • 88642463

کارشناس نشریه


الهام دولت آبادی پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی
مسئول سامانه نشریات فرهنگستان زبان و ادب فارسی

ایرانشناسی

 • elham.dolatabadiyahoo.com
 • 88642463