نام

نام خانوادگی

سمت / سازمان

رشته تخصصی

رتبه علمی

 

 

مریم

سیدان

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

زبان‌شناسی

دانشیار

 

 

حسین

یزدانی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور، تهران جنوب، ایران

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار

 

 

شهره

معرفت

عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ایران

تصحیح متون

استادیار

 

 

عباس

بگ‌جانی

عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ایران

زبان و ادبیات فارسی

استادیار

 

 

محمدرضا

روزبه

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان، ایران

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار

 

 

تهمینه

عطایی کچویی

عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ایران

زبان و ادبیات فارسی، تصحیح متون

استادیار

 

 

وحید

عیدگاه

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

زبان و ادبیات فارسی

استادیار

 

 

سیدمحمد

عمادی حائری

عضو هیئت علمی بنیاد دائرة المعارف اسلامی (دانشنامه جهان اسلام)، تهران، ایران

زبان و ادبیات فارسی، دین‌پژوهی

استادیار

 

 

احمد

بهنامی

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

زبان و ادبیات فارسی

استادیار

 

 

مصطفی

موسوی

عضو هیأت علمی گروه زبان و ادب فارسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، ایران

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار

 

 

علی

شیوا

عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ایران

زبان و ادبیات فارسی و زبان‌شناسی

استادیار

 

 

زهرا

زندی مقدم

عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ایران

زبان و ادبیات فارسی، زبان‌شناسی

استادیار

 

 

محمود

بی جن خان

عضو هیئت علمی گروه زبان‌شناسی دانشگاه تهران، ایران

زبان‌شناسی

استاد

 

 

سید مهدی

طباطبائی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار

 

 

محمد

افشین وفایی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، ایران

زبان و ادبیات فارسی

استادیار

 

 

حسینعلی

رحیمی

عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ایران

زبان و ادبیات فارسی

استادیار

 

 

منصوره

نیکوگفتار

دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

روانشناسی

دانشیار

 

 

سجاد

آیدنلو

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام‌ نور ارومیه، ایران

زبان و ادبیات فارسی، شاهنامه‌پژوهی

دانشیار

 

 

مجید

منصوری

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک، ایران

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار

 

 

نجمه

دری

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار

 

 

زهرا

دری

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد کرج، ایران

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار

 

 

انوشه

مزدک

عضو هیئت علمی گروه زبان‌شناسی دانشگاه تهران، ایران

زبان‌شناسی

استادیار