نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه پیام نور ارومیّه