مولفین گرامی لطفا مقاله را از طریق صفحه شخصی خود در سامانه پیگیری کنید و در صورت نیاز با شماره 88642362 تماس بگیرید.

پیام‌نگار مجله: namehfarhangestan@gmail.com

نشانی دفتر مجله: بزرگراه شهید حقانی، خروجی کتابخانه ملی، بلوار دکتر حسن حبیبی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی.  کدپستی: 1538633111

وبگاه: www.apll.ir

نشریه فرهنگستان زبان و ادب فارسی از قوانین اخلاق نشر COPE پیروی می‌کند. https://publicationethics.org/

مقاله پژوهشی

علمی ـ ترویجی

ابر واژگان