نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان‌شناسی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران

2 دانش‌آموختۀ دکتری زبان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس و آنتورپ، تهران، ایران و بلژیک

چکیده

: این مقاله با هدف بررسی الگوی کاربرد «بـ ـ» با افعال مرکّب و پیشوندی در وجه التزامیِ زمان حال و وجه امری تدوین شده است. پیکرۀ پژوهش و آمارهای حاصل، از قضاوت 12 سخن‌گوی زبان فارسی درخصوص کاربرد یا عدم کاربرد «بـ ـ» با افعال مرکّب و پیشوندی فراهم شده و هر سخن‌گو در پرسش‌نامه‌‌ها ترجیح کاربردیِ خود را ثبت کرده است (جمعاً 31548 نمونه برای 3588 نوع فعل مرکّب و پیشوندی). یافته‌‌های پژوهش نشان می‌‌دهد که درجۀ اجباری‌شدگیِ «بـ ـ» در افعال پیشوندی، عموماً کمتر از افعال مرکّب است و در میان افعال مرکّب نیز بیشترین سهم از ظهور اختیاری «بـ ـ» متعلق به همکردهای «کردن» و «شدن» است. در میان مقوله‌های جزء غیرفعلی نیز بیشترین آمارِ اجباری‌‌شدگی به قید و گروه حرف اضافه، و کمترین آمار به صفت تعلق دارد. از دید نگارندگان، تنوعاتی که در کاربرد «بـ ـ» با بعضی همکردها و مقوله‌‌های جزء غیرفعلی مشاهده می‌‌شود، در کنار سطح بسیار بالاتری از اجباری‌‌شدگی آن در بعضی افعال مرکّب و پیشوندی، و اجباری‌‌شدگیِ تقریباً کاملش برای افعال ساده، نشان‌‌دهندۀ وجود یک تحول جاری در نظام وجه زبان فارسی است. آیندۀ تحولات زبانی به‌‌سادگی قابل پیش‌‌بینی نیست، ولی محتمل است که کاربردهای اختیاری «بـ ـ» هم به‌‌تدریج اجباری شوند و حتی بعضی نمونه‌‌های غیرمجاز به‌‌تدریج به قلمرو کاربرد اختیاری و نهایتاً اجباری بپیوندند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

“be-” Becoming Obligatory in Complex and Prefixal Verbs: An Ongoing Change in the Mood System of Contemporary Persian

نویسندگان [English]

  • R Mofidi 1
  • S Kouhkan 2

1 Assistant Professor, Department of Linguistics, Faculty of Literature and Humanities, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran

2 hD in Linguistics, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University and Antwerp, Tehran, Iran and Belgium

چکیده [English]

This paper aims to investigate the usage pattern of “be-” with complex and prefixal predicates in present subjunctive mood and imperative mood. Our corpus and the statistics come from linguistic judgements passed by 12 Persian speakers about the presence or absence of “be-” with complex and prefixal predicates, and the speakers entered their usage priorities in the questionnaires (31,548 tokens for 3,588 types of complex and prefixal predicates, altogether). The research findings show that the degree of obligatoriness of “be-” with prefixal predicates is generally lower than complex predicates, and that the highest proportion of optional appearance of “be-” among complex predicates belongs to “kardan” and “shodan” as light verbs. In addition, among non-verbal elements, the highest statistics of obligatoriness go to the categories of adverb and prepositional phrase, and the lowest to the adjective. The authors believe that the variation in the use of “be-” observed for some light verbs and non-verbal categories, as well as the very high level of its obligatoriness for some complex and prefixal predicates, and its almost complete obligatory status for simple verbs, all indicate an ongoing change in the mood system of Contemporary Persian. The future of linguistic changes cannot be easily predicted, but it is probable that the optional uses of “be-” become obligatory gradually, and even some unpermitted instances gradually become optional, and ultimately obligatory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian
  • imperative
  • mood marker
  • obligatoriness
  • subjunctive
منابع
آموزگار، ژاله و احمد تفضلی، زبان پهلوی، ادبیات و دستور آن، معین، تهران ١٣٨٠.
احمدی گیوی، حسن، دستور زبان فارسی: فعل، قطره، تهران 1384.
انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، سخن، تهران 1381.
ــــــــ و حسن احمدی گیوی، دستور زبان فارسی2، ویرایش سوم، فاطمی، تهران 1389.
براون، دَن، راز داوینچی، ترجمۀ حسین شهرابی، تندیس، تهران 1383.
پیرزاد، زویا، چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم، نشر مرکز، تهران 1380.
حاج ‌سید ‌جوادی، فتانه، بامداد خمار، البرز، تهران 1374.
خسروی، ابوتراب، رود راوی، ثالث، تهران 1392.
دبیرمقدم، محمد، «فعل مرکّب در زبان فارسی»، پژوهش‌‌های زبان‌‌شناختی فارسی، مجموعه مقالات، مرکز نشر دانشگاهی، تهران 1384.
ساراماگو، ژوزه، کوری، ترجمۀ کیومرث پارسای، روزگار، تهران 1374.
سیف‌اللّهی، مهربانو و امید طبیب‌‌زاده، «چه زنجیره‌‌هایی فعل مرکّب نیستند؟»، فرهنگ‌‌نویسی (ویژه‌‌نامۀ نامۀ فرهنگستان)، ش 5 و 6، 1392، ص 93-104.
طباطبایی، علاءالدین، «فعل مرکّب در زبان فارسی»، نامۀ فرهنگستان، ش 26، 1384، ص 26-36.
طبیب‌‌زاده، امید، ظرفیت فعل و ساخت‌‌های بنیادین جمله در فارسی امروز، نشر مرکز، تهران 1385.
کوه‌‌کن، سپیده، «رده‌‌شناسی وجه‌‌نمایی در زبان‌‌های ایرانی غربی نو»، رسالۀ دکتری، دانشگاه تربیت مدرس و آنتورپ، 1398.
لازار، ژیلبر، دستور زبان فارسی معاصر، ترجمۀ مهستی بحرینی، هرمس، تهران 1384.
ماهوتیان، شهرزاد، دستور زبان فارسی از دیدگاه رده‌‌شناسی، ترجمۀ مهدی سمائی، نشر مرکز، تهران 1378.
محمود، احمد، درخت انجیر معابد، معین، تهران 1379.
مرادی، روناک، «تعامل پیشوند التزامی با پیشوند نفی در کردی سورانی»، پژوهش‌‌های زبانی، دورهٔ 3، ش 1، 1391، ص 99-116.
مرادی کرمانی، هوشنگ، قصه‌های مجید، معین، تهران 1389.
مفیدی، روح‌‌اللّه (۱)، «بودن و داشتن: دو فعل ایستای فارسی»، دستور (ویژه‌‌نامۀ نامۀ فرهنگستان)، ش 7، 1390، ص 58-89.
ــــــــ (۲)، «شکل‌گیری ساخت‌واژۀ نمود و وجه در فارسی نو»، دستور (ویژه‌‌نامۀ نامۀ فرهنگستان)، ش 12، 1395، ص 3-68.
ــــــــ (۳)، «شواهدی آماری از نقش‌‌های وجهی «بـ» در فارسی نو: مطالعه‌‌ای درزمانی»، جستارهای زبانی، ش 60، 1399، ص 481-514.
مؤدب‌پور، مجتبی (۱)، پریچهر، نواندیش، تهران 1379.
ــــــــ (۲)، یاسمین، شادان، تهران 1379.
میلر، نورمن، برهنه‌ها و مرده‌ها، ترجمۀ سعید باستانی، نیلوفر، تهران 1384.
نغزگوی کهن، مهرداد، «تغییرات نقشی «بـ» در فارسی نو از منظر دستوری‌‌شدگی»، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی بررسی واژه‌‌بست در زبان‌‌های ایرانی، نویسهٔ پارسی، تهران، 1392، ص 37-59.
وکیلی، شروین، اودیپ شهریار، خوشبین، تهران 1398.
 
Brinton, L. J. & E. C. Traugott, Lexicalization and Language Change, Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
Bybee, J, “Mechanisms of Change in Grammaticalization: The Role of Frequency”, in: B. D. Joseph & R. D. Janda (eds.), The Handbook of Historical Linguistics, Oxford: Blackwell, 2003, pp.602–623.
ـــــــ, R. Perkins & W. Pagliuca, The Evolution of Grammar: Tense, Aspect, and Modality in the Languages of the World, Chicago / London: The University of Chicago Press, 1994.
Darzi, A. “Subjunctive-negation Interaction in Persian”, Proceedings of the 18th International Congress of Linguists, Korea University, Seoul, 2008, pp.1684-1695.
Haig, G. “Grammaticalization and Inflectionalization in Iranian”, in: H. Narrog & B. Heine (eds.), Grammaticalization from a Typological Perspective, Oxford: Oxford University Press, 2019, pp.57-78.
Heine, B. Auxiliaries: Cognitive Forces and Grammaticalization, New York/ Oxford: Oxford University Press, 1993.
ـــــــ & T. Kuteva, The Genesis of Grammar, Oxford / New York: Oxford University Press, 2007.
Hopper, P. J. “On Some Principles of Grammaticalization”, in: E. C. Traugott & B. Heine (eds.), Approaches to Grammaticalization, Vol.1, Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 1991, pp.17-35.
ـــــــ & E. C. Traugott, Grammaticalization, 2nd ed, Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
Karimi, S. “Persian Complex Verbs: Idiomatic or Compositional?”, Lexicology, 3/1: 1997, pp. 273-318.
Lambton, A. K. S. Persian Grammar, Cambridge: Cambridge University Press, 1953.
Lieber, R. Introducing Morphology, Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
Miller, C. & K. Aghajanian-Stewart, A Frequency Dictionary of Persian: Core Vocabulary for Learners, London / New York: Routledge, 2018.
Rothstein, B. & R. Thierroff, Mood in the Languages of Europe, Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 2010.
Samvelian, P. “Specific Features of Persian Syntax: The Ezâfe Construction, Differential Object Marking and Complex Predictaes”, in: A. Sedighi & P. Shabani-Jadidi (eds.), The Oxford Handbook of Persian Linguistics, Oxford: Oxford University Press, 2018, pp.226-269.
ـــــــ & P. Faghiri (1), “Re-Thinking Compositionality in Persian Complex Predicates”, Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society (BLS), Berkeley, United States 2013, pp.212-226.
ــــــــ (2), “Introducing PersPred, a Syntactic and Semantic Database for Persian Complex Predicates”, Proceedings of the 9th Workshop on Multiword Expressions (ME2013), Atlanta, Georgia, https://perspred.cnrs.fr (accessed 10 July 2020), 2013, pp.11-20.
ــــــــ (3), “Persian Complex Predicates: How Compositional Are They?”, SemanticsSyntax Interface, 1/1: 2014, pp 43–74.
Velupillai, V. An Introduction to Linguistic Typology, Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 2012.
Windfuhr, G. & J. R. Perry, “Persian and Tajik”, in: G. Windfuhr, (ed.), The Iranian Languages, London / New York: Routledge, 2009, pp. 416-544