دوفصلنامۀ علمی - پژوهشی نامة فرهنگستان، به صاحب امتیازی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در حوزه‌های موضوعی ذیل منتشر می‌شود:

تحقیقات در زمینۀ ادبیّات کهن و معاصر فارسی در سراسر حوزۀ نفوذ این زبان؛ نقد و تصحیح متون فارسی؛ تاریخ ادبیّات و سبک‌شناسی؛ بلاغت و نقد و نظریّۀ ادبی؛ زبان و ادبیّات ایران باستان؛ مسائل زبان‌شناختی؛ ادبیّات عامّۀ فارسی؛ و تحقیقات در زمینۀ آموزش زبان فارسی.