نام نام خانوادگی رتبه علمی رشته تخصصی وابستگی سازمانی
حسین یزدانی دانشیار زبان و ادبیات فارسی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور
محمد شادرومنش استادیار زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و  ادبیات فارسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
حسینعلی رحیمی  استادیار  زبان و ادبیات فارسی
هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ایران
عباس بگ‌جانی استادیار زبان و ادبیات فارسی هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ایران
وحید عیدگاه  استادیار  زبان و ادبیات فارسی
 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، ایران
محمد تقوی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات  دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
شهره معرفت استادیار  زبان و ادبیات فارسی هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
مریم سیدان

دانشیار

زبان‌شناسی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

محمدرضا روزبه

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان، ایران

تهمینه عطایی کچویی استادیار  زبان و ادبیات فارسی
عضو هیأت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ایران
سید محمد عمادی حائری استادیار  فلسفه عضو هیئت علمی بنیاد دائرة المعارف اسلامی (دانشنامه جهان اسلام)، تهران، ایران
احمد بهنامی استادیار  زبان و ادبیات فارسی
عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ایران
مصطفی موسوی دانشیار زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی گروه زبان و ادب فارسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، ایران
علی شیوا استادیار زبان و ادبیات فارسی عضو هیئت علمی  فرهنگستان زبان و ادب فارسی تهران، ایران
زهرا زندی مقدم استادیار زبان‌شناسی عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان وادبیات فارسی تهران، ایران
سید مهدی طباطبائی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

ژاله آموزگار استاد فرهنگ و زبان‌های باستانی عضو هیئت علمی گروه زبان‌های باستانی دانشگاه تهران، ایران
سجاد آیدنلو  دانشیار  ادبیات فارسی
دانشیار دانشگاه پیام نور ارومیه، ایران