نامۀ فرهنگستان با همکاری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران (با رتبۀ ج) منتشر می‌شود. انجمن استادان زبان و ادبیّات فارسی در سال 1350 به‌وسیلۀ بیست تن از استادان زبان و ادبیّات فارسی کشور تأسیس شد و طیّ شمارۀ 1335 مورَّخ 22/07/1351 به ثبت رسید و موجودیّت آن در هشتم آبان 1351 در روزنامۀ رسمی کشور اعلام شده است.