داوران 1402

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

رشته تخصصی

سمت / سازمان

مریم

سیدان

دانشیار

زبان‌شناسی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

حسین

یزدانی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور، تهران جنوب، ایران

شهره

معرفت

استادیار

تصحیح متون

عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ایران

عباس

بگ‌جانی

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ایران

محمدرضا

روزبه

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان، ایران

تهمینه

عطایی کچویی

استادیار

زبان و ادبیات فارسی، تصحیح متون

عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ایران

وحید

عیدگاه

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

سیدمحمد

عمادی حائری

استادیار

زبان و ادبیات فارسی، دین‌پژوهی

عضو هیئت علمی بنیاد دائرة المعارف اسلامی (دانشنامه جهان اسلام)، تهران، ایران

احمد

بهنامی

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

مصطفی

موسوی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

عضو هیأت علمی گروه زبان و ادب فارسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، ایران

علی

شیوا

استادیار

زبان و ادبیات فارسی و زبان‌شناسی

عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ایران

زهرا

زندی مقدم

استادیار

زبان و ادبیات فارسی، زبان‌شناسی

عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ایران

محمود

بی جن خان

استاد

زبان‌شناسی

عضو هیئت علمی گروه زبان‌شناسی دانشگاه تهران، ایران

سید مهدی

طباطبائی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

محمد

افشین وفایی

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، ایران

حسینعلی

رحیمی

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ایران

منصوره

نیکوگفتار

دانشیار

روانشناسی

دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

سجاد

آیدنلو

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی، شاهنامه‌پژوهی

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام‌ نور ارومیه، ایران

مجید

منصوری

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک، ایران

نجمه

دری

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

زهرا

دری

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد کرج، ایران

انوشه

مزدک

استادیار

زبان‌شناسی

عضو هیئت علمی گروه زبان‌شناسی دانشگاه تهران، ایران

محمد

دبیرمقدم

استاد

زبان‌شناسی

عضو هیئت علمی گروه زبان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، ایران

مهدی

رحیم‌پور

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ایران