نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه ایلام

2 استادیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه ایلام

3 استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه ایلام