نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد ادبیّات تطبیقی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فرانسه، دانشگاه تهران