نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات عربی پردیس فارابی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی پردیس فارابی، دانشگاه تهران