تأثیر عثمانی بر مشروطۀ ایرانی

علی‏‏‌‌رضا علی‏‏‌‌صوفی؛ میرصمد موسوی؛ لطف‏‏‌‌اله تقی‏‏‌‌زاده

دوره 22، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 143-157

https://doi.org/10.22034/nf.2023.177056

چکیده
  نحوۀ تأثیرگذاری امپراتوری عثمانی بر انقلاب مشروطه در ایران، از ابعاد گوناگونی بررسی‏‏‌‌شدنی است؛ نخست از بُعد رجال سیاسی و مذهبی دوران قاجار، که به نحوی از وضعیت داخلی امپراتوری عثمانی متأثر بودند و‏ در پی اصلاح و ایجاد تحول در ساخت سیاسی-اداری کشور برآمدند. دوم، فعالیت روشنفکران و بازرگانانی که حضورشان در امپراتوری عثمانی، ...  بیشتر