نویسنده

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

چکیده

قاسمی گنابادی از شاعران توانمند و پرکار سدﮤ دهم هجری است. او منظومه‌های حماسی درخوری از خود برجای گذاشته‌است. در این مقاله نسخه‌ای نویافته از شاه‌اسماعیل‌نامه معرفی شده‌است که به شمارﮤ ۷۳۵۰/۱۳۸o- در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه پنجاب لاهور نگهداری می‌شود. این نسخه به دلیل قدمت تاریخ کتابت، نداشتن افتادگی در متن، رعایت ترتیب و توالی منطقی بیت‌ها و داشتن ضبط‌های دقیق و درست در صدر نسخه‌های شناسایی‌شدﮤ این منظومه است. مقابلۀ این نسخه با متن چاپی شاه‌اسماعیل‌نامه نشان می‌دهد که علی‌رغم زحمات فراوان مصحح، این منظومه نیازمند تصحیح مجدد است.

کلیدواژه‌ها

منابع
درایتی، مصطفی (۱۳۹۱)، فهرستگان نسخه‌های خطی ایران (فنخا)، جلد ۱۸، تهران، سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران.
درایتی، مصطفی (۱۳۸۹)، فهرستوار دستنوشته‌های ایران (دنا)، جلد ۶، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
صفا، ذبیح الله (۱۳۷۳)، تاریخ ادبیات در ایران، جلد ۲/۵، تهران، فردوس.
عباسی نوشاهی، سید خضر (۱۳۶۵ / ۱۹۸۶)، فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه دانشگاه پنجاب لاهور، شمارﮤ ۱۰۶«گنجینۀ آذر»، اسلام‌آباد، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.
قاسمی حسینی گنابادی، میرزا محمد قاسم (۱۳۸۷)، شاه‌اسماعیل‌نامه، به تصحیح و تحشیۀ جعفرشجاعِ کیهانی، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
مایل هروی، نجیب (۱۳۸۰)، تاریخ نسخه‌پردازی و تصحیح انتقادی نسخه‌های خطی، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
منزوی، احمد (۱۳۵۰)، فهرست نسخه‌های خطی فارسی، جلد ۴، تهران، موسسه فرهنگی منطقه ای.
منزوی، احمد (۱۳۶۵)، فهرست مشترک نسخه‌های خطی فارسی پاکستان، جلد ۷، اسلام‌آّباد، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.
منزوی، احمد (۱۳۷۵)، فهرستوار کتاب‌های فارسی، جلد ۲، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
میرزا قاسم گونابادی، شهنشاه‌نامه، دست‌نویس شمارﮤ ۷۳۵۰/۱۳۸o-، کتابخانۀ مرکزی دانشگاه پنجاب لاهور، تاریخ کتابت: قرن ده، ۱۷۰ برگ.