نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

در دو شمارﮤ اخیر مجلۀ نامۀ فرهنگستان دو مطلب دربارﮤ ارتباط بین ویرایش و دستور زبان منتشر شده‌است. ابتدا مطلبی از حسین سامعی با عنوان «ویرایش و دستور زبان» (شمارﮤ ۶۵، ص ۱۵۱ـ۱۶۰) منتشر شد و سپس امید طبیب‌زاده بحث را با مطلبی با عنوان «دربارﮤ ویرایش و دستور زبان» (شمارﮤ ۶۶، ص ۱۳۸ـ۱۴۵) ادامه داد. همچنین علاءالدین طباطبایی در سرمقالۀ شمارﮤ ۶۶ به بحث دربارﮤ «زبان نامۀ فرهنگستان» پرداخت. من ابتدا به‌طور فشرده دیدگاه‌های مطرح‌شده در دو مطلب نخست را مرور می‌کنم، و در ادامه نظر خود را درمورد اهمیت دستور زبان در ویرایش بیان می‌کنم و نکته‌ای درمورد مطلب طباطبایی نیز اضافه می‌کنم.

منابع
اقتصادی‌نیا، سایه (۱۳۹۸)، له و علیه ویرایش، تهران: ققنوس.
راسخ‌مهند، محمد (۱۳۹۶)، نحو زبان فارسی، نگاهی نقشی ـ رده‌شناختی، تهران: آگه.
سامعی، حسین (۱۳۹۷)، «ویرایش و دستور زبان»، مجلۀ نامۀ فرهنگستان، شمارﮤ ۶۵، ص ۱۵۱ـ۱۶۰.
صلح‌جو، علی (۱۳۹۸)، نکته‌های ویرایش، تهران: مرکز.
طباطبایی، علاءالدین (۱۳۹۸)، «زبان نامۀ فرهنگستان»، مجلۀ نامۀ فرهنگستان، شمارﮤ ۶۶، ص ۲ـ۹.
طبیب‌زاده، امید (۱۳۹۳)، «دربارﮤ ویرایش و دستور زبان»، مجلۀ نامۀ فرهنگستان، شمارﮤ ۶۶، ص ۱۳۸ـ۱۴۵.
نجفی، ابوالحسن (۱۳۹۷)، غلط ننویسیم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
نیازی، سمیرا (۱۳۸۹)، «رویکردی نحوی، معنایی و پردازشی به حذف متمم‌نما در زبان فارسی»، دستور، ویژه‌نامۀنامۀ فرهنگستان، شمارﮤ ۶، ص ۲۳۷ـ۲۵۰.