نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پسادکترا در حوزۀ مطالعات زبان فارسی

چکیده

عاطفه از مؤلّفه‌های اصلیِ ادبیّت در آثار داستانی است و، بنا بر یافته‎های جدید در علومِ شناختی، دلالت بر آگاهی دارد؛ بدین‌معنا که رفتار عاطفی نمود و برایندِ دو عنصر آگاهی و احساسِ ملازمِ آن است؛ نه‌آنکه متأمّلانه یا آگاهانه باشد. در داستان‌ها، گونۀ زبانی و لحن و گفتار راوی و شخصیّت‌ها بیانگر نوع احساس و چگونگی درکِ آنان از پدیده‌ها و هستی است. از این رو، در این پژوهش، به‌منظورِ درک و دریافت محتوای شناختی و ارزشیِ گفتارها و رفتارهای عاطفی، دو رمانِ سفر به گرای 270 درجه و در جبهۀ غرب خبری نیست مقایسه و تحلیل شده ‌است. این دو رمان نمونه‌هایی بارز برای تبیین کارکرد هم‌زمانِ عاطفه و اندیشه‌اند چراکه، با وجود همسانیِ متغیّرهای جانبی مانند سنّ و جنسیّت شخصیّت‌ها و فضای داستان و محرّک‌های آغازین و زاویۀ دید، این دو رمان اساساً، به‌دلیلِ تفاوت اندیشگانی، دو ساختار احساسی و شناختیِ متفاوت را در خصوصِ جنگ بازمی‌نمایانند. روش تحقیق، در این پژوهش، توصیفی ‌ـ ‌تحلیلی با استناد به ایده‌های فلسفیِ پدیدارشناختیِ اندیشمندان غربی و اسلامی است و بر آرا و نظریّات متفکّر یا مکتب خاصّی مبتنی نیست. در این تحلیل نشان داده شده است چگونه شخصیّت‌ها، در هرلحظه از مسیرِ داستان، تحت تأثیر نگرش و تجارب زیستۀ خود در مواجهه با یکدیگر، موقعیّت سخت جنگ، دوری از خانواده، بی‌خوابی، گرسنگی و در نهایت مرگ، حالات و رفتارهایی متفاوت از خود بروز می‌دهند. در رمانِ در جبهۀ غرب خبری نیست، که اثری است منحصربه‌فرد، به‌دلیلِ آمیختگی با تحلیل‌های تند دربارۀ انسان و هستی، شخصیّت‌ها در سیر تحوّلات شناختی و عاطفیِ خود به پوچی و نافرجامی می‌رسند؛ درحالی‌که در سفر به گرای 270 درجه ــ‌که اثری واقع‌گرا و ملایم است ــ جریان شناختی، در عواطفی تعالی‌جویانه، ذهنیّتی از بلوغ و تکامل شخصیّت‌ها را در مخاطب ایجاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Cognitive Content of Emotions (An Analysis of Two Novels Journey to Heading 270 Degrees and All Quiet on the Western Front)

نویسنده [English]

  • Seyyedeh Ziba Behrouz

Post-doctorate in the field of Persian language studies

چکیده [English]

Emotion is one of the main components of literature in fiction works and, according to new findings in cognitive sciences, it implies awareness; in this sense, emotional behavior is the two elements of consciousness and feeling associated with it; not that it is thoughtful or conscious. In the stories, the language type and the tone and speech of the narrator and the characters express the type of feeling and how they understand the phenomena and existence. Therefore, in this research, in order to understand and receive the cognitive and value content of emotional speeches and behaviors, two novels, Journey to Heading 270 Degrees and All Quiet on the Western Front, have been compared and analyzed.
These two novels are clear examples to explain the simultaneous function of emotion and thought, because - despite the similarity of side variables such as the age and gender of the main and secondary characters - the space of the story, the initial motives and the angle of view, etc., basically, due to the ideological difference, they reveal two different emotional and cognitive structures in relation to war. The method of analysis in this research is descriptive-analytical based on the phenomenological philosophical ideas of Western and Islamic thinkers and is not based on the opinions and theories of a particular thinker or school. In this analysis, it has been shown how the characters, at every moment of the story, under the influence of their attitudes and experiences of their lives - when facing each other, the harsh conditions of war, being away from family, sleeplessness, hunger and ultimately death - have different states and behaviors.
In the novel, All Quiet on the Western Front which is a special work mixed with sharp analyzes about humans and existence, the characters reach absurdity and failure in the course of their cognitive and emotional evolutions; While in the novel Journey to Heading 270 Degrees - which is a realistic and gentle work - the cognitive flow in transcendental emotions creates a mindset of maturity and evolution of characters in the audience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotion
  • awareness
  • cognitive content
  • war novel
  • phenomenology
اسپیگلبرگ، هربرت، جنبش پدیدارشناسی؛ درآمدی تاریخی، ترجمۀ مسعود علیا، ج 1 و 2، مینویِ خرد، تهران 1391.
ایگلتون، تری، پیش‌درآمدی بر نظریّۀ ادبی، ترجمۀ عبّاس مخبر، چاپ ششم، ویراست دوم، نشر مرکز، تهران 1390.
دارتیگ، آندره، پدیدارشناسی چیست؟، ترجمۀ محمود نوالی، سمت، تهران 1392.
دهقان، احمد، سفر به گرای 270 درجه، چاپ نوزدهم، سورۀ مهر، تهران 1393.
ربیعی، زینب، پدیدارشناسیِ اخلاق در اندیشۀ شلر، نشر علم، تهران 1382.
رمارک، اریش ماریا، در غرب خبری نیست، ترجمۀ پرویز شهدی، صدای معاصر، تهران 1391.
سارتر، ژان پل، اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر، ترجمۀ مصطفی رحیمی، نیلوفر، تهران 1400.
صدرالمتألّهین، محمّد بن ابراهیم، الحکمة المتعالیّة فى الأسفار العقلیّة الأربعة، المجلّد الرّابع، دار احیاء التّراث، الطّبعةالثّالثة، بیروت 1981.
محمود علیلو، مجید، «بررسی رابطۀ شناخت با عاطفه»، زبان و ادب فارسی (نشریّۀ سابق دانشکدۀ ادبیّات دانشگاه تبریز)، دوره چهلم، ش 2 (پیاپی 163)، تابستان 1376، ص 181-196.
لوکاچ، گئورگ، نظریّۀ رمان، ترجمۀ حسن مرتضوی، نگاه نو، تهران 1392.
هایدگر، مارتین (1)، شعر، زبان و اندیشۀ رهایی، ترجمۀ عبّاس منوچهری، مولی، تهران 1389.
ــــــــ (2)، هستی و زمان، ترجمۀ سیاوش جمادی، ققنوس، ویراست دوم، تهران 1389.
Casey, E. S. (1979), Imagining: A Phenomenological Study, Bloomington.
Goldie, P. (2002), The Emotions: A Philosophical Exploration, Oxford Scholarship Online Clarendon Press.
Griffiths, P. E. (1997), What Emotions Really Are (The Problem of Psychological Categories), University of Chicago Press.
Kierkegaard, S. (1980), The Concept of Anxiety, Princeton University Press.
McGuire, W. J. & Papa Georgis, D. (1961), “The Relative Eefficacy of Various Types of Prior Belief-Defense in Producing Immunity Against Persuasio”, Journal of Abnormal and Social Psychology, 62, pp 327-337.
Mir Shamsi, Z. & Javadi, M. (2014), “Re-reading Mulla Sadra on the Intersection of Cognition and Emotion”, Journal of Religious Inquiries, 3 (5), pp 49-61.
Montague, M. (2009), “The Logic, Intentionality, and Phenomenology of Emotion”, Philosophical Studies, 145, pp 171-192.
Nussbaum, M. (2004), Emotions as Judgments of Value and Importance. In R. C. Solomon (ed.), Series in Affective Science. Thinking about feeling: Contemporary Philosophers on Emotions (pp. 183–199), Oxford University Press.
Rachman, S. & Hodgson, R. (1974), Synchrony and Desynchrony in Fear and Avoidance, Behaviour Research and Therapy, 12 (4), pp 311-318.
Schmitz, H.; Owen, R. & Jan Slaby, M. (2011), Emotions Outside the Box: The New Phenomenology of Feeling and Corporeality. Phenomenology and the Cognitive Sciences, Volume 10, Issue 2, pp 241–259.
Zajonc, R. B. (1980). Feeling and Thinking: Preferences Need No Inferences. American Psychologist, 35(2), pp 151–175.