نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

سردبیر نامة فرهنگستان

چکیده

شمارۀ شصت‌وششم نامۀ فرهنگستان دومین شماره‌ای است که با مسئولیت سردبیر جدید در اختیار خوانندگان گرامی قرار می‌گیرد. در شمارۀ پیش دکتر غلامعلی حداد عادل، در مقام مدیرمسئول نامۀ فرهنگستان، با زبانی شیوا دربارۀ نقش و مقام سردبیر قبل، استاد احمد سمیعی، در بنیاد گذاشتن و راهبری این نشریه، نکات مهمّی نگاشتند. ازاین‌رو، اینجانب تنها به این بسنده می‌کنم که بگویم به گمان من هیچ‌کس نمی‌تواند جای استاد گران‌قدرمان، احمد سمیعی، را در راهبری نامۀ فرهنگستان پُر کند، تا چه رسد به بنده با این بضاعت ناچیز. ما تنها می‌توانیم آرزو کنیم که سایۀ ایشان بر سر ما فرهنگستانیان مستدام باشد و همواره از راهنمایی‌هایشان بهره ببریم.