نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

منابع
امامی، کریم (۱۳۶۲)، «شیوه‌نامۀ دانشگاه شیکاگو»، مجلۀ نشر دانش، آذر و دی، شمارۀ ۱۹، ص ۵۲ـ۵۷.
باطنی، محمّدرضا (۱۳۶۷)، «اجازه بدهید غلط بنویسیم»، مجلۀ آدینه، شمارۀ ۲۴، ص ۲۶ـ۲۹.
دستور خط فارسی (۱۳۹۴)، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
سامعی، حسین (۱۳۹۷)، «ویرایش و دستور زبان»، مجلۀنامۀ فرهنگستان، شمارۀ ۶۵، ص ۱۵۱ـ۱۶۰.
سمیعی، احمد (۱۳۹۵)، آیین نگارش، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
سمیعی، احمد (۱۳۹۷)، نگارش و ویرایش، تهران: انتشارات سمت.
صادقی، علی‌اشرف و زهرا زندی مقدم (۱۳۹۴)، فرهنگ املایی خط فارسی، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
طباطبائی، علاءالدّین (۱۳۹۵)، فرهنگ توصیفی دستور زبان فارسی، تهران: فرهنگ معاصر.
طبیب‌زاده، امید (۱۳۹۸)، غلط ننویسیم از چاپ اوّل تا ویراست دوم، تهران: کتاب بهار.
نجفی، ابوالحسن (۱۳۹۷)، غلط ننویسیم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
Fowler, H. W. (2004), A Dictionary of Modern English Usage: The Classic First Edition, Introduction and Notes by David Crystal, Oxford University Press.
The Chicago Manual of Style; The Essential Guide for Writers, Editors, and Publishers (2017), seventeenth edition, Chicago and London: The University of Chicago Press.