نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه اصفهان

2 دانش‌آموخته دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه خوارزمی