نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه تهران

2 استاد زبان و ادبیّات فارسی

3 دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه تهران