نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه تهران

2 استاد زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه تهران