نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس