نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادب عربی دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار زبان و ادب عربی دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکتری زبان و ادب عربی دانشگاه خوارزمی