نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه پاریس

2 استاد ادبیات تطبیقی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تهران