نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این مقاله ضمن تعریف اصطلاح‌های علمیِ گرده/ گرته و گرده برداشتن/ گرته برداشتن، و گرده‌برداری/ گرته‌برداری در هنر و زبان‌شناسی و اشاره به تمایز سبکی گرد و گرت، داده‌های پرشماری از کاربرد این واژه‌ها را در فارسی کهن و معاصر و منابع عمومی و تخصصی به‌ دست داده‌ایم. سپس این داده‌ها را تحلیل کرده‌ایم و ضمن اشاره به یکی از اصول واژه‌سازی علمی، کوشیده‌ایم به چند ابهام درمورد کاربرد گرده‌برداری/ گرته‌برداری پاسخ دهیم و درنهایت، به این نتیجه برسیم که کدام‌یک از دو گونۀ گرده‌برداری و گرته‌برداری بر دیگری ترجیح دارد. در مقالۀ پیش رو فقط به لفظ پرداخته‌ایم و هدف ما تحلیل مفهوم گرده‌برداری/ گرته‌برداری نبوده‌ است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Garde-bardāri or Garte-bardāri (calque)

چکیده [English]

Exploring the different definitions rendered for the terms garde/garte, garde-bardāshtan/garte-bardāshtan, and garde-bardāri/garte-bardāri, the present manuscript provides a large corpus of data collected on the different usages of these terms from both old and contemporary Persian texts as well as occurrences in general and specialized references. The data thus collected are subsequently subjected to analysis and one scientific word formation principle is exploited to resolve a number of ambiguities surrounding the usage of garde-bardāri/garte-bardāri in order to determine the preferred variant of the two. It may be noted that the manuscript solely deals with form rather than sense.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: garde-bardāri
  • garte-bardāri
  • terminology
  • word selection
  • garde