نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

10.22034/nf.2022.148006

چکیده

در این مقاله ضمن تعریف اصطلاح‌های علمیِ گرده/ گرته و گرده برداشتن/ گرته برداشتن، و گرده‌برداری/ گرته‌برداری در هنر و زبان‌شناسی و اشاره به تمایز سبکی گرد و گرت، داده‌های پرشماری از کاربرد این واژه‌ها را در فارسی کهن و معاصر و منابع عمومی و تخصصی به‌ دست داده‌ایم. سپس این داده‌ها را تحلیل کرده‌ایم و ضمن اشاره به یکی از اصول واژه‌سازی علمی، کوشیده‌ایم به چند ابهام درمورد کاربرد گرده‌برداری/ گرته‌برداری پاسخ دهیم و درنهایت، به این نتیجه برسیم که کدام‌یک از دو گونۀ گرده‌برداری و گرته‌برداری بر دیگری ترجیح دارد. در مقالۀ پیش رو فقط به لفظ پرداخته‌ایم و هدف ما تحلیل مفهوم گرده‌برداری/ گرته‌برداری نبوده‌ است.

کلیدواژه‌ها