نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

10.22034/nf.2022.167932

چکیده

سندبادنامه یا قصة هفت وزیر داستانی است کهن و آموزنده با نشر گسترده و شهرت جهانی که پیشینة آن در قالب کتاب به ایران پیش از اسلام و ادبیات پهلوی بازمی‌گردد. برگردان‌ها و بازترجمه‌های گوناگون سندبادنامه گواه شهرت و اهمیت این اثر است که در زمان خود یکی از توسعه یافته‌ترین ساختارهای داستان در داستان را دارا بوده است. محور اصلی مقالة حاضر بررسی قدیمی‌ترین شواهد این اثر (متونِ گروه شرقی سندبادنامه) است، بالاخص روایت موجود در کتاب صد و یک شب که از چشم پژوهشگرانی که به اصل و منشأ سندبادنامه پرداخته‌اند دور مانده است. کشف نسبتاً جدید قدیمی‌ترین نسخة صد و یک شب و نزدیکی تاریخی و فرهنگی سندبادنامة آن با روایت اسپانیایی کهن از سندبادنامه، که یکی دیگر از روایت‌های بسیار قدیمی سندبادنامه است، در پذیرفته‌ترین نظریه‌ها دایر بر انتقال این کتاب از شرق به غرب تردید به وجود می‌آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

In Search of the Origin of Sindbād-Nāmeh: Examining the Eastern Versions of The Seven Sages or Sindbād-Nāmehs

چکیده [English]

The book of Sindbād (Sinbād-Nāmeh) or the story of Seven Viziers is one of the ancient didactic books with an extraordinarily wide popularity whose origins would go back to the pre-islamic Persia and middle Persian literature. As in The One Thousand and One Nights, this book is presented and organized by the frame tale’s literary technique. The large number of translations and versions of this book shows its importance as one of the best examples of the technique mentioned above. The main focus of this paper is a review of the most early versions or translations of The Book of Sindbād (Eastern versions), specially the one that can be found in the collection of stories in The One Hundred and One Nights that has so far mostly been ignored by researchers who have studied the origin of the Book of Sindbād. The relatively recent discovery of the most ancient manuscript of this version and its historical and cultural proximity to the old Spanish translation of this book, raises doubts in the most accepted theories about the transfer of this book from the East to the West.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sindbād-Nāmeh
  • One Hundred and One Nights
  • old Spanish version of Sindbād-Nāmeh
  • texts of the Eastern group
آذرنوش،‌ آذرتاش. در باب ادب تازی. ج1. تهران: دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، 1392.
ابن ندیم، محمد اسحاق. الفهرست. ترجمۀ محمدرضا تجدّد. تهران: اساطیر، 1381.
اصفهانی، حمزه بن حسن. تاریخ پیامبران و شاهان. ترجمة دکتر جعفر شعار. تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1346.
ألف لیلة و لیلة. ج2. بیروت: دار صادر، 1999م.
اندرز اوشنر دانا. به‌کوشش فرزانه گشتاسب و نادیا حاجی‌پور. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1393.
السجستانی، ابوسلیمان المنطقی. صوان الحکمه. به کوشش عبدالرحمان بدوی. تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1974م.
شمیسا، سیروس. تاریخ تطوّر نثر فارسی. تهران: سمت، 1396.
طرشونه، محمود. مائة لیلة و لیلة. طرابلس: الدار العربیة للکتاب، 1399ق/ 1979م. چاپ تجدیدنظرشده: کلن، 2005م.
ظهیری سمرقندی، محمد بن علی. سندبادنامه. به تصحیح احمد آتش. استانبول: چاپخانة وزارت فرهنگ، 1948م.
ــــــ . سندبادنامه. به تصحیح احمد آتش. مقدمة مجتبی مینوی. تهران: کتاب فرزان، 1362.
ــــــ . سندبادنامه. مقدمه و تصحیح سیدمحمدباقر کمال‌الدینی. تهران: میراث مکتوب، 1381.
عضد یزدی. سِندبادنامۀ منظوم. به تصحیح محمدجعفر محجوب. تهران: توس، 1381.
مجمل التواریخ و القصص. تصحیح و تحشیۀ محمدتقی بهار. تهران: اساطیر، 1389.
مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین. التنبیه و الاشراف. ترجمة ابوالقاسم پاینده. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1349.
ــــــ . مروج الذهب. ترجمة ابوالقاسم پاینده. ج1. تهران: علمی فرهنگی، 1362.
نخشبی، ضیاءالدین. طوطی‌نامه. به تصحیح و تعلیقات فتح‌الله مجتبایی و غلامعلی آرایی. تهران: منوچهری 1382.
نهایة الأرَب فی اَخبار الفُرسِ و العَرب. تصحیح محمدتقی دانش‌پژوه. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1375.
یعقوبی، احمدبن ابی یعقوب. تاریخ یعقوبی. ترجمة محمد ابراهیم آیتی. ج1. تهران: علمی و فرهنگی، 1362.
 
Andreopoulos, Michael. The Byzantine Sinbad. trans. J. Beneker and C. Gibson. Cambridge: Harvard University Press, 2021.
Arbesú, David. Sendebar: Libro de los engaños e los asayamientos de las mugeres. Newark, Delaware (USA): Juan de la Cuesta Hispanic Monographs, 2019.
Bäthgen, Friedrich. Sindban oder Die Sieben Weisen Meister. Syrisch und Deutsch. Leipzig, 1879.
Blois, François de. “Sindbād, Book of”. Encyclopedia of Arabic Literature. eds.: J.S. Meisami, P.Starkey. vol. 2. London/ New York, 1998. pp.723-724.
______ . “Two Sources of Handarz of Ōšnar”. Iran. [British Institute of Persian Studies]. vol. 31. (1993): 95-97.
Campbell, Killis (ed.). The Seven Sages of Rome. Boston: Ginn & Company, 1907.
Comparetti, Domenico. Researches respecting the Book of Sindibad. London: Publications of the Folklore Society, 1882.
 Epstein, Morris. Mishe Sendebar: “New Light on the Transmission of Folklore from East to West”. Procceding of the American Academy for Jewish Research. V/27 (1958): 1-17.
______ . Tales of Sendebar. Philadelphia: The Jewish Publication Society of America, 1967.