نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، گروه زبان و ادبیّات‌ عربی

چکیده

طبقه‌بندی وزن‌های شعر فارسی از مهم‌ترین مسائل عروض و اساسی‌ترین مشغله‌های علمای عروض جدید فارسی بوده ‌است. ما در این مقاله پس از تبیین روش خلیل‌بن احمد در طبقه‌بندی وزن‌های شعر عربی و بیان کارآمدی آن، در تکمیل تلاش‌های عروضیان معاصر فارسی، با تلفیق روش الول ‌ساتن و نجفی، «جدول طبقه‌بندی وزن‌های شعر فارسی» را طراحی و ارائه کرده‌ایم. این جدول طبقه‌بندی، شامل 11 رشتۀ وزنی است که 9 رشتۀ نخست، خانواده‌های وزنیِ متفق‌الارکان و رشته‌های وزنی 10 و 11 خانواده‌های وزنیِ متناوب‌الارکان (دایرۀ نجفی) را در بر می‌گیرد، به‌طوری‌که جدول مذکور 52 خانوادۀ وزنی در خود جای داده است. در این مقاله همچنین علاوه‌ بر ارائۀ فرمول برای وزن‌های مستخرج از جدول طبقه‌بندی، روش جدیدی برای نام‌گذاری وزن‌ها ارائه شده است.
       

کلیدواژه‌ها