نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

این اثر پژوهشی امید طبیب‌زاده به یکی از مهم‌ترین و داغ‌ترین بحث‌های روز زبان فارسی اختصاص یافته است: شیوة به نگارش درآوردن فارسی شکسته، که بنا به ماهیّت خود، پدیده‌ای مختص گونة گفتاری زبان است. اهمیّت موضوع در آن است که امروز، با گسترش روزافزون نقش ارتباطیِ دنیای مجازی در میان همة مردم، اغلب افراد جامعه با مسئلة شکسته‌نویسی و مشکلات آن دست‌به‌گریبان شده‌اند. اکنون پیام‌های مجازی جای بسیاری از مکالمه‌های شفاهی را گرفته است و هرکس هنگام نگارش پیامک‌ها و فرسته‌های خود در شبکه‌های مجازی باید دائماً به این فکر کند که شکسته بنویسد یا غیرشکسته، یا فلان صورت شکسته را با چه املایی بنگارد که مقصود را برساند.