نویسنده

چکیده

مجلّة نامة فرهنگستان از این شماره که شصت‌ و پنجمین شمارة آن است به سردبیری آقای دکتر علاءالدّین طباطبائی منتشر می‌شود. این مجلّه در بیست وچهار سال گذشته، یعنی از آغاز انتشار خود تاکنون، از این بخت برخوردار بوده که سردبیری همچون استاد احمد سمیعی (گیلانی) داشته است. استاد، که عمر پربرکتشان دراز باد و سایه‌شان بر سر اهل ادب مستدام، در آستانة صد سالگی، خواهان سبک‌دوشی از این مسئولیت بودند و این انصراف طبیعی می‌نمود. چنین بود که چنین شد.