نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

چکیده

دکتر جمشید گیوناشویلی از ایران‌شناسان برجستۀ جهان چهار سال پیش در پنجم بهمن‌ماه ۱۳۹۵ در تفلیس چشم از جهان فروبست. وی زاده و پروریدﮤ عصر پرتلاطمی بود که سخت تحت تأثیر دو جنگ جهانی و وقوع انقلاب‌های ایدئولوژیک قرار داشت. انقلاب بلشویکی ۱۹۱۷ روسیه نه‌تنها برای بسیاری از روس‌ها پرآسیب بود، برای شمار انبوهی از مردمان تابعۀ امپراتوری روسیه نیز فاجعه‌بار بود. در گرجستان خاندان گیوناشویلی، در‌حالی‌که پدربزرگ استاد کشیشی ارتدکس بود، از یک سو، با سیاست محدودسازی و دین‌زدایی کمونیست‌ها و از سوی دیگر، با جوّ اختناق استالینی و حذف دگراندیشان مواجه شد؛ عموی استاد که پزشکی سرشناس بود با عنوان موهوم «دشمن خلق» در ۱۹۲۴ اعدام شد و خانوادﮤ استاد در سال ۱۹۲۹ به‌ناچار از گرجستان به ایران مهاجرت کردند. پدر استاد، شالوا (شالیکو) گیوناشویلی، در سال‌های اقامت در ایران به‌عنوان مهندس در کار ساخت راه‌آهن سراسری ایران مشارکت می‌کرد. در این زمان بود که جمشید گیوناشویلی در تهران به سال ۱۹۳۱/۱۳۱۰ چشم به جهان گشود.