نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر متون ادبی

10.22034/nf.2022.139852

چکیده

چکیده: رودکی سمرقندی را مُبدِع رباعی فارسی می‌دانند، و داستان آن را شمس قیس رازی به‌نیکی روایت کرده‌است. متأسّفانه از رودکی دیوانی منسجم که دربردارندۀ اشعار اصلی و صحیح‌النَّسَبِ او باشد، به جا نمانده است، و آنچه در دست داریم، اشعاری است که دیگران از منابع مختلف گردآوری کرده‌اند. کتاب محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی، که سعید نفیسی در طیِّ دو نوبت ویرایش و تدوین کرده (1309 و 1334 ش)، تا امروز منبع اصلیِ  اشعار منسوب به رودکی به شمار می‌رود. اشعاری که به نام رودکی در این کتاب گردآوری شده، در بسیاری از منابع، به نام شاعران دیگر هم دیده می‌شود. تازه‌ترین پژوهش دربارۀ اشعار رودکی کتاب سروده‌های رودکی اثر علی رواقی است. در مقالۀ حاضر، به بهانۀ انتشار این کتاب، چند رباعی منسوب به رودکی را که در این اثر آمده بررسی کرده‌ایم و نشان داده‌ایم که اغلب آن‌ها را نمی‌توان سرودۀ رودکی شمرد.

کلیدواژه‌ها