نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی، دانشکده ادبیّات فارسی تبریز