نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانش‌آموخته دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی