نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی واحد علوم تحقیقات

2 استاد بازنشسته گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه تهران